# investujte s nami  23. 2. 2024

Prvý realitný fond rozširuje portfólio v Chorvátsku

Pozemok

Začiatkom februára 2024 nadobudol Prvý realitný fond prostredníctvom svojej realitnej spoločnosti Logis Rugvica d.o.o. pozemok určený pre development v lokalite Sveta Helena, blízko hlavného mesta Chorvátska Záhrebu, čím úspešne začína svoje pôsobenie na chorvátskom trhu.

Pozemok o výmere približne 9,7 hektárov je určený na vybudovanie logistického centra s rozlohou približne 45 tisíc metrov štvorcových prenajímateľnej plochy.

„Chorvátsko vnímame ako ďalší prirodzený cieľový trh pre Prvý realitný fond vzhľadom na ich nedávny vstup do menovej únie. Logistický trh je v tejto krajine silne poddimenzovaný, s veľkým potenciálom dobiehania iných krajín stredoeurópskeho regiónu, čo otvára dvere novým príležitostiam“ hovorí Tomáš Trebula, transakčný manažér IAD Investments, a.s.

Celý projekt bude realizovaný prostredníctvom joint-venture partnera Promat Investments, s.r.o. , ktorý investičnú príležitosť sprostredkoval a bude v projekte prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Promat Projekti, d.o.o. aj manažérom developmentu.

„Tento projekt vnímame, ako začiatok investičného cyklu, ktorého cieľom je vybudovanie významného postavenia v dynamicky sa rozvíjajúcom segmente logistiky v teritóriu juhovýchodnej Európy“ dodáva Mário Mátaš, konateľ Promat Investments , s.r.o.

Služby finančného a daňového poradenstva zabezpečovala spoločnosť BDO Savjetovanje d.o.o., technické a environmentálne poradenstvo firma Sentient d.o.o. a právne poradenstvo zabezpečila Šooš Maceljski, Mandić, Stanić and Partneri d.o.o., odvjetničko društvo.

IAD Investments, správ. spol., a.s. je najstaršia slovenská správcovská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom kapitálovom trhu od roku 1991. V rámci svojho európskeho pôsobenia spravuje aktíva najmä na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku v hodnote viac ako 2,1 miliardy EUR. Aktuálne spravuje 16 podielových fondov a svojim investorom ponúka aj individuálnu správu aktív a sporiace programy. IAD Investments, a.s. je súčasťou významnej investičnej skupiny Pro Partners Holding, a.s., ktorá pôsobí v najmä v sektoroch private equity, real-estate a financiách v krajinách strednej a východnej Európy.

Ak ešte nie ste naším investorom a máte záujem o investovanie, obráťte sa na svojho finančného sprostredkovateľa.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.