# investujte s nami  22. 2. 2024

Korunový realitný fond získal ocenenie Top Fond Slovakia 2023

Top fond 2023

V stredu 21. februára 2024 pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia za rok 2023.

Súťaž organizovali vydavateľstvo Mafra a Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) a celkovo bolo odovzdaných 11 cien. Slovenská asociácia správcovských spoločností v súčasnosti združuje 24 spoločností z oblasti kolektívneho investovania a ocenené fondy boli vybrané z 956 podielových a investičných fondov ponúkaných na slovenskom trhu.

KRF-top-fond-2023

Ocenenie Top Fond Slovakia získal náš podielový fond Korunový realitný fond v kategórii – Fond s najlepším výnosom a rizikom v roku 2023 v kategórii Realitné fondy a fondy alternatívnych investícií.

Korunový realitný fond má charakter vyváženého fondu a je určený pre investorov s vyváženým vzťahom k riziku, ktorí majú záujem o stabilný rovnomerný rast svojej investície. Fond patrí do kategórie špeciálnych podielových fondov nehnuteľností rastového charakteru a ponúka možnosť podieľať sa na stabilných výnosoch spojených s prenájmom nehnuteľností a s reálnym rastom ich hodnoty. Minimálne 85% majetku fondu je nepretržite investovaných do podielových listov fondu Prvý realitný fond (tzv. Hlavný fond). Odporúčame ho investorom, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie dlhšie ako 5 rokov.

Preberanie cien Top Fond Slovakia 2023

IAD Investments, správ. spol., a.s. je najstaršia slovenská správcovská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom kapitálovom trhu od roku 1991. V rámci svojho európskeho pôsobenia spravuje aktíva najmä na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku v hodnote viac ako 2 138 536 710 EUR. IAD Investments, správ. spol., a.s. aktuálne spravuje 16 vlastných podielových fondov s rôznymi investičnými stratégiami, z toho 12 štandardných, medzi ktoré patrí aj najstarší podielový fond na Slovensku 1. PF Slnko, 2 špeciálne fondy nehnuteľností a 2 špeciálne fondy kvalifikovaných investorov. Okrem toho ponúka klientom aj sporiace programy a individuálnu správu aktív. IAD Investments, a.s. je súčasťou významnej investičnej skupiny Pro Partners Holding, a.s., ktorá pôsobí v najmä v sektoroch private equity, real-estate a financiách v krajinách strednej a východnej Európy.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.