# investujte s nami  20. 1. 2020

Rok 2019 a výhľad do roku 2020 očami oddelenia Riadenia investícií IAD Investments

príchodom nového roka sa už tradične pozeráme cez rameno a rekapitulujeme udalosti toho predchádzajúceho. Z pohľadu investícií bol rok 2019 extrémne dobrý. Akciové indexy v USA a Európe zaznamenali výnosy, ktoré sa z hľadiska histórie radia k jedným z najvyšších. Zatiaľ čo európsky akciový index Stoxx 600 zaznamenal výnos viac ako 27%, americkému indexu S&P 500 sa podarilo pripísať 31%. Výsledky uplynulého roka sú o to prekvapujúcejšie, keď zoberieme do úvahy predpovede rôznych ekonómov, ktorí predpovedali na rok 2019 stagnujúce až negatívne výnosy. Keď sa Paula Samuelsona, jedného z najznámejších ekonómov 20. storočia, raz opýtali na ako dlho dokážu predikovať ekonómovia vývoj trhov, jeho odpoveď znela celkom jednoznačne: „Na jeden kvartál dozadu“.

Táto vtipná príhoda súvisí s tým, že pre ľudí je typické myslieť v trendoch, a preto radi extrapolujú nedávne udalosti do budúcnosti. To sa môže javiť ako veľmi nesprávne myslenie, hlavne keď si uvedomíte, že pravdepodobnosť, že nastanú po sebe dva dobré roky s nadpriemernými výnosmi je podľa štúdie JP Morgan iba niečo menej ako 30%. Otázka potom znie, aké faktory vplývali na pozitívne výsledky v roku 2019? Po tom ako si v Decembri 2018 celý trh myslel, že zvyšovanie sadzieb americkou centrálnou bankou bude pokračovať aj v roku 2019, začali akciové indexy začiatkom nového roka rásť, čomu dopomohol aj zvrat v monetárnej politike, keď americká centrálna banka najskôr ohlásila ukončenie zvyšovania sadzieb a následne začala úrokové sadzby v strede roka opäť znižovať. S dodatočnou likviditou sa na trh opäť vrátil optimizmus, čo malo pozitívny vplyv na rast cien akcií. Druhý, nie menej dôležitý faktor, je ochota investorov zaplatiť vyšší násobok za jednotku zisku na akciu, takzvaný Price/Earnings ukazovateľ. Pre porovnanie, zatiaľ čo začiatkom roka 2019 boli investori ochotní zaplatiť 17-násobok ziskov pri americkom akciovom indexe S&P 500, tak ku koncu roka sa tento násobok zvýšil na 21. Optimizmus investorov nebol viditeľný iba na akciovom trhu, ale rovnako aj na dlhopisovom, kde agregovaný OAS spread na korporátnych dlhopisoch atakoval svoje historické minimá.

Pre vysvetlenie, ani jeden zo spomenutých efektov nebude dlhodobo trvalý. Centrálne banky nebudú môcť donekonečna znižovať sadzby a investori nebudú donekonečna platiť vyššie násobky za dosiahnutý zisk. Predpovedať apokalypsu na akciových trhoch by bolo jednoduchšie, napriek tomu si v našej skromnej predpovedi na rok 2020 myslíme, že rok 2020 bude v znamení priemerných výnosov, aj keď stále rastúcich. Nakoľko bude naša predpoveď správna sa ukáže až o rok, napriek tomu sú naše očakávania ukotvené nohami na zemi. 

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.