Sporiaci program PROFIT 2

Predaj produktu ukončený 1.2.2020.

Sporiaci program PROFIT 2 je program pravidelného investovania do fondu Prvý realitný fond. Dĺžka sporiaceho obdobia trvá iba 5 rokov a môžete začať sporiť už od 20 EUR mesačne. PROFIT 2 ponúka našim klientom istotu výnosu minimálne 2,8% p.a.

Základné údaje

Informácie o sporení

Dokumenty

Kalkulačka

Základné údaje

 • Garancia min. výnosu: 2,8 % p. a.
 • Podkladové aktívum: Prvý realitný fond
 • Dĺžka sporenia v rokoch: 5
 • Minimálny mesačný príspevok: 20 EUR
 • Maximálny mesačný príspevok: 5000 EUR
 • Frekvencia sporenia: Mesačne
 • Bankové spojenie: ČSOB, a. s.
 • Bankový účet fondu: IBAN: SK82 7500 0000 0002 5506 1913
 • SWIFT: CEKOSKBX
 • Variabilný symbol: Rodné číslo/IČO
 • Špecifický symbol: 20116

Informácie o sporení

Okrem investovania do podielových fondov, ponúkame našim klientom aj sporiace programy. Program pravidelného sporenia PROFIT 2 zhodnocuje Vaše vklady po dobu 5 rokov, prostredníctvom Prvého realitného fondu. Je ideálny na vytvorenie finančnej rezervy.

Výhody sporenia s programom PROFIT 2:

 • Garantovaný výnos minimálne 2,8% ročne
 • Jednoducho si vytvoríte finančnú rezervu
 • Sporíte pravidelne s možnosťou vkladu už od 20 €
 • Pri tomto type sporenia využívate účinky pravidelného investovania na zhodnotenie Vašich financií

Jednoduché rozhodnutie – jednoduché sporenie

 • Sporiteľom sa môže stať každý. Bez ohľadu či ste fyzická alebo právnická osoba.
 • Sami alebo spoločne so svojim finančným poradcom stanovte čiastku sporenia, ktorú si chcete mesačne odkladať.
 • Vyplňte tlačivo Návrh zmluvy o sporení PROFIT 2, ktorú Vám poskytne finančný sprostredkovateľ.
 • My Vám zriadime sporenie, kde sa budú Vaše mesačné vklady zhodnocovať
 • Počas celého sporiaceho obdobia budete môcť sledovať vývoj Vášho sporenia prostredníctvom zabezpečeného prístupu do IAD ONLINE. Prístupové údaje Vám zašleme automaticky po podpise zmluvy.

Údaje potrebné k nastaveniu trvalého príkazu

Názov sporiaceho programu IBAN Variabilný symbol Špecifický symbol
PROFIT 2 SK82 7500 0000 0002 5506 1913 rodné číslo/IČO 20116

Deň platby: odporúčame najneskôr 20. deň v mesiaci.
* najneskôr v 25. deň v mesiaci v zmysle obchodných podmienok sporiacich programov musí byť platba už pripísaná na účte daného sporiaceho programu.

Výpisy z Vášho sporiaceho účtu

Prvý výpis Vám doručíme po spracovaní Vášho prvého mesačného vkladu. Následne Vás budeme raz ročne informovať o stave Vášho sporenia formou ročného výpisu.

Poplatky

Všetky informácie o poplatkoch spojených so sporením sú uvedené v obchodných podmienkach produktu PROFIT 2
a v Cenníku spoločnosti. Nájdete ich na našej stránke v časti: Žiadosti a dokumenty v záložke Všeobecné dokumenty.

Chcete si založiť sporenie alebo máte záujem o ďalšie informácie?

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.