Akcia s Prvým realitným fondom – Získajte 5% za 500 dní

PODMIENKY AKCIE:

Ak v období od 6.8.2018 do 31.10.2018 investujete do Prvého realitného fondu, o.p.f. pod špecifickým symbolom 5500 na 500 dní, získate výnos minimálne 5%.

Základné informácie:

Trvanie akcie: od 6.8.2018 do 31.10.2018

Bankové spojenie: IBAN: SK82 7500 0000 0002 5506 1913, BIC: CEKOSKBX

Variabilný symbol: rodné číslo/IČO

Špecifický symbol: 5500

Vstupný poplatok: 3 %

Výstupný poplatok: 0 %

SÚŤAŽ „INVESTUJTE A RELAXUJTE“

Investujte do akcie 5% za 500 dní s Prvým realitným fondom a vyhrajte relaxačný pobyt vo Wellness hoteli Patince s polpenziou, vstupom do bazénového a saunového sveta, a masážou podľa vlastného výberu. Podrobné informácie nájdete v Štatúte súťaže.

Výhercovia súťaže:

5.9.2018 – p. František Č. z Košíc

5.10.2018 – p. Dušan F. zo Želiezoviec

5.11.2018 – p. Renáta B. zo Sobraniec 

Leták akcie

Verejný prísľub

Upozornenie: Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a. s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.

Spät na všetky aktuality