Prvý realitný fond

Nejstarší podílový fond nemovitostí na Slovensku. Prvý realitný fond je vhodnou alternativou pro investory hledající perspektivu dlouhodobé výkonnosti bez významných výkyvů, kteří mají zájem uložit si své peněžní prostředky na dobu delší než 5 let.

Oceneni Zlatá minca 2022

Výkonnost fondu

Základní údaje

Detail fondu

Dokumenty

Výkonnost fondu

Denní údaje: 22. 5. 2024

Cena 1 podílového listu: 0,08715100 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV): 468 602 990,48 EUR

Graf vývoje výkonnosti podílového fondu v EUR

Po přechodu kurzorem přes křivku se na grafu zobrazí výkonnost podílového fondu k příslušnému datu. V případě období nad 1 rok, výkonnost fondu v grafu je zobrazena kumulativně.

Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Datum vytvoření fondu: 20. 11. 2006

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Loading...

Graf ročních hodnot výkonnosti podílového fondu Prvý realitný fond za posledních 10 let k

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Loading...

Výkonnosti fondu v EUR, 22. 5. 2024

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Uvedená výkonnost je k poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce, výjimkou je hodnota Od začátku roku 2024, která je uváděna k 22. 5. 2024.

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Od začátku roku 2024 1 měs. 3 měs. 6 měs. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 let kumulat. / p.a. 10 let kumulat. / p.a. Od založení kumulat. / p.a.
1,45 % 0,98 % 1,22 % 1,67 % 3,72 % 15,20 %
4,82 %
23,50 %
4,31 %
48,35 %
4,02 %
162,55 %
5,66 %

Loading...Historické údaje ke stažení (formát .csv)

Základní údaje

Komu je fond určen

Prvý realitný fond má charakter vyváženého fondu a je určen pro investory s vyváženým vztahem k riziku. Fond patří do kategorie speciálních podílových fondů nemovitostí růstového charakteru a nabízí možnost podílet se na stabilních výnosech spojených s pronájmem nemovitostí v majetku realitních společností Prvého realitného fondu as reálným růstem jejich hodnoty. Je vhodnou alternativou pro investory, kteří hledají perspektivu dlouhodobé výkonnosti bez významných výkyvů. Doporučujeme jej investorům, kteří mají zájem uložit si své peněžní prostředky na dobu delší než 5 let.

Správce fondu: IAD Investments, správ. spol., a.s.
Místo registrace fondu: Slovenská republika
Kategorie fondu: speciální fond nemovitostí
Denominační měna: EUR
Bankové spojení: IBAN: SK82 7500 0000 0002 5506 1913
SWIFT: CEKOSKBX
Datum vytvoření fondu: 20. 11. 2006
Minimální počáteční investice: 20 EUR
Minimální následující investice: 20 EUR
Vstupní poplatek: méně než 16 000,00 EUR*: 3 %, 16 000,00 EUR* a více: individuální
*celková kumulativní investice do podílových fondů
Výstupní poplatek: 0 %
Správcovský poplatek: 1,8 % p.a.
Poplatek za výkonnost: 10% (High-Water Mark hodnota podílu – uplatňuje se ve výši 10%, pouze pokud kurz Fondu přesáhne hodnotu nejvyššího kurzu Fondu, poplatek se počítá z podílu těchto dvou kurzů)
Depozitářský poplatek: 0,204% p.a. včetně DPH
Souhrnný ukazatel rizika SRI: 1 2 3 4 5 6 7

Tento Fond jsme klasifikovali jako 2 ze 7, což představuje nízkou rizikovou třídu.

ISIN: SK3110000682
Důležité dokumenty: Dokumenty a formuláře

Detail fondu

Vlastnosti fondu:

  • Speciální fond nemovitostí
  • Nízké tržní riziko – vyvážená investiční strategie
  • Cílem fondu je v horizontu nad 5 let zajistit stabilní růst investice
  • Investuje především do nemovitostí na Slovensku, v Česku, Maďarsku a Polsku
  • Dbá na diverzifikaci portfolia – investuje do různých typů nemovitostí, jako jsou administrativní budovy, rezidenční a obchodní objekty, objekty služeb, cestovního ruchu a logistická centra
  • Výnos dosahuje zejména prostřednictvím nájmů a z tržního zhodnocení nemovitostí
  • Investuje také do dluhových převoditelných cenných papírů v rámci lepšího zhodnocení dočasně volné likvidity
  • Investor může denně požadovat vyplacení podílových listů, které se mu vyplatí bez zbytečného odkladu nejpozději však do 12 měsíců od doručení úplné žádosti

Získaná ocenění:

Ocenění pro PRF

Investiční strategie fondu:

Cílem správcovské společnosti je v horizontu 5 let dosáhnout a zajistit pro podílníky výnos na úrovni vývoje slovenského, českého a evropského realitního trhu. Investiční politika je zaměřena na tvorbu přidané hodnoty portfolia nemovitostí prostřednictvím využívání vhodných investičních příležitostí vznikajících na realitním trhu i prostřednictvím efektivního výkonu správy jednotlivých nemovitostí s cílem maximalizace využití možností jednotlivých nemovitostí.
Podílový fond investuje zejména do realitních aktiv – nemovitostí v oblasti administrativy, logistiky, bydlení, obchodu a cestovního ruchu, resp. jiných realitních aktiv formou přímých investic, jakož i nepřímo prostřednictvím investic do realitních společností v těchto segmentech realitního trhu. Realitní aktiva mohou tvořit až 90% objemu majetku podílového fondu. Podílový fond může investovat i do převoditelných cenných papírů (např. hypoteční zástavní listy, dluhopisy) a převoditelných cenných papírů, jejichž výnos je odvozen od vývoje realitního trhu (např. property linked notes).

Faktory které ovlivňují hodnotu majetku ve fondu:

Významný vliv:

Všeobecné trhové riziko, které vyplývá ze změn obecné úrovně tržních cen nebo úrokových sazeb.

Průměrný vliv:

Ekonomický růst hospodářství v zemích, do kterých budou směřovat investice podílového fondu.
Tržní riziko vyplývající ze změny tržní hodnoty pozic v majetku v podílovém fondu způsobené změnami v proměnlivých tržních faktorech, jako jsou úrokové sazby, devizové kurzy, ceny akcií a komodit, vývoj hodnoty nájemného v různých segmentech realitního trhu nebo zhoršení úvěrové spolehlivosti emitenta.
Specifické tržní riziko, které vyplývá ze změny ceny pouze některého emitenta příslušného finančního nástroje, která je zapříčiněna činiteli týkajícími se emitenta příslušného finančního nástroje, jakož i míry likvidity jednotlivých aktiv na trhu.
Měnové riziko, které vyplývá ze změn směnných kurzů měn.
Úrokové riziko, které vyplývá ze změn úrokových měr.
Obecné akciové riziko vyplývá ze změny ceny akciového nástroje zapříčiněné změnami cen majetkových cenných papírů, a to bez vlivu činitelů týkajících se emitenta příslušného finančního nástroje.
Akciové riziko, které vyplývá ze změn cen majetkových cenných papírů a jejich vlivu na hodnotu majetku v podílovém fondu.
Riziko události vzniká v důsledku nepředvídatelných okolností, které způsobí pokles tržní hodnoty finančního nástroje náhlým nebo neočekávaným způsobem; riziko události zahrnuje také pohyb rizika na produkty úrokové sazby nebo riziko významných změn nebo skoků cen akcií.

Portfolio Prvého realitného fondu

Dokumenty

Statuty, prodejní prospekty a dokumenty s klíčovými informacemi

Máte zájem investovat do podílových fondů nebo o další informace?

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než učiníte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) v českém jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí.