Prvý realitný fond

Najstarší podielový fond nehnuteľností na Slovensku. Prvý realitný fond je vhodnou alternatívou pre investorov hľadajúcich perspektívu dlhodobej výkonnosti bez významných výkyvov, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie dlhšie ako 5 rokov.

Ocenenie Zlatá minca 2023

Výkonnosť fondu

Základné údaje

Detail fondu

Dokumenty

Výkonnosť fondu

Denné údaje: 18. 4. 2024

Cena 1 podielového listu: 0,08636000 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV): 458 105 733,76 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Dátum vytvorenia fondu: 20. 11. 2006

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Loading...

Graf ročných hodnôt výkonnosti podielového fondu Prvý realitný fond za posledných 10 rokov k

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Loading...

Výkonnosti fondu v EUR, 18. 4. 2024

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Uvedená výkonnosť je k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, výnimkou je hodnota Od začiatku roka 2024, ktorá je uvádzaná k 18. 4. 2024.

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Od začiatku roka 2024 1 mes. 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 rokov kumulat. / p.a. 10 rokov kumulat. / p.a. Od založenia kumulat. / p.a.
0,52 % 0,09 % 0,42 % 0,95 % 2,96 % 14,30 %
4,55 %
22,76 %
4,18 %
47,29 %
3,94 %
160,17 %
5,64 %

Loading...Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Základné údaje

Komu je fond určený

Prvý realitný fond má charakter vyváženého fondu a je určený pre investorov s vyváženým vzťahom k riziku. Fond patrí do kategórie špeciálnych podielových fondov nehnuteľností rastového charakteru a ponúka možnosť podieľať sa na stabilných výnosoch spojených s prenájmom nehnuteľností v majetku realitných spoločností Prvého realitného fondu a s reálnym rastom ich hodnoty. Je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí hľadajú perspektívu dlhodobej výkonnosti bez významných výkyvov. Odporúčame ho investorom, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie dlhšie ako 5 rokov.

Správca fondu: IAD Investments, správ. spol., a.s.
Miesto registrácie fondu: Slovenská republika
Kategória fondu: špeciálny fond nehnuteľností
Denominačná mena: EUR
Bankové spojenie: IBAN: SK82 7500 0000 0002 5506 1913
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vytvorenia fondu: 20. 11. 2006
Minimálna počiatočná investícia: 20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 20 EUR
Vstupný poplatok: menej ako 16 000,00 EUR*: 3 %, 16 000,00 EUR* a viac: individuálne
*celková kumulatívna investícia do podielových fondov
Výstupný poplatok: 0 %
Správcovský poplatok: 1,8 % p.a.
Poplatok za výkonnosť: 10% (High-Water Mark hodnota podielu – uplatňuje sa vo výške 10%, iba ak kurz Fondu presiahne hodnotu najvyššieho kurzu Fondu, poplatok sa počíta z podielu týchto dvoch kurzov)
Depozitársky poplatok: 0,204% p.a. vrátane DPH
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 2  3  4  5  6  7

Tento Fond sme klasifikovali ako 2 zo 7, čo predstavuje nízku rizikovú triedu.

ISIN: SK3110000682
Dôležité dokumenty: Dokumenty a tlačivá

Investujte hneď cez QR kód

Ak ste už naším investorom a chcete investovať do Podielového fondu, stačí, ak vyplníte nasledujúce údaje a náš systém Vám vygeneruje PayBySquare kód. Ten následne naskenujte do svojej mobilnej bankovej aplikácie a investujete.

Detail fondu

Vlastnosti fondu:

  • Špeciálny fond nehnuteľností
  • Nízke trhové riziko – vyvážená investičná stratégia
  • Cieľom fondu je v horizonte nad 5 rokov zabezpečiť stabilný rast investície
  • Investuje predovšetkým do nehnuteľností na Slovensku, v Česku, Maďarsku a Poľsku
  • Dbá na diverzifikáciu portfólia – investuje do rôznych typov nehnuteľností, ako sú administratívne budovy, rezidenčné a obchodné objekty, objekty služieb, cestovného ruchu a logistické centrá
  • Výnos dosahuje najmä prostredníctvom nájmov a z trhového zhodnotenia nehnuteľností
  • Investuje aj do dlhových prevoditeľných cenných papierov v rámci lepšieho zhodnotenia dočasne voľnej likvidity
  • Investor môže denne požadovať vyplatenie podielových listov, ktoré sa mu vyplatia bez zbytočného odkladu najneskôr však do 12 mesiacov od doručenia úplnej žiadosti

Získané ocenenia:

Ocenenia pre PRF

Investičná stratégia fondu:

Cieľom správcovskej spoločnosti je v horizonte 5 rokov dosiahnuť a zabezpečiť pre podielnikov výnos na úrovni vývoja slovenského, českého a európskeho realitného trhu. Investičná politika je zameraná na tvorbu pridanej hodnoty portfólia nehnuteľností prostredníctvom využívania vhodných investičných príležitostí vznikajúcich na realitnom trhu ako aj prostredníctvom efektívneho výkonu správy jednotlivých nehnuteľností s cieľom maximalizácie využitia možností jednotlivých nehnuteľností.
Podielový fond investuje najmä do realitných aktív – nehnuteľností v oblasti administratívy, logistiky, bývania, obchodu a cestovného ruchu, resp. iných realitných aktív formou priamych investícií, ako aj nepriamo prostredníctvom investícií do realitných spoločností v týchto segmentoch realitného trhu. Realitné aktíva môžu tvoriť až 90% objemu majetku podielového fondu. Podielový fond môže investovať aj do prevoditeľných cenných papierov (napr. hypotekárne záložné listy, dlhopisy) a prevoditeľných cenných papierov, ktorých výnos je odvodený od vývoja realitného trhu (napr. property linked notes).

Faktory ktoré ovplyvňujú hodnotu majetku vo fonde:

Významný vplyv:

Všeobecné trhové riziko, ktoré vyplýva zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.

Priemerný vplyv:

Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu.
Trhové riziko vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií a komodít, vývoj hodnoty nájomného v rôznych segmentoch realitného trhu alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
Špecifické trhové riziko, ktoré vyplýva zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja, ktorá je zapríčinená činiteľmi týkajúcimi sa emitenta príslušného finančného nástroja ako aj miery likvidity jednotlivých aktív na trhu.
Menové riziko, ktoré  vyplýva zo zmien výmenných kurzov mien.
Úrokové riziko, ktoré vyplýva zo zmien úrokových mier.
Všeobecné akciové riziko vyplýva zo zmeny ceny akciového nástroja zapríčinenej zmenami cien majetkových cenných papierov, a to bez vplyvu činiteľov týkajúcich sa emitenta príslušného finančného nástroja.
Akciové riziko, ktoré vyplýva zo zmien cien majetkových cenných papierov a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde.
Riziko udalosti vzniká v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom; riziko udalosti zahŕňa aj pohyb rizika na produkty úrokovej sadzby alebo riziko významných zmien alebo skokov cien akcií.

Portfólio Prvého realitného fondu

Dokumenty

Štatúty, predajné prospekty a dokumenty s kľúčovými informáciami
Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.