Konzervativní investování

Konzervativní investování

Konzervativní investiční strategie je vhodná pro investory upřednostňující jistotu návratnosti investice před rizikovou maximalizací výnosu. Konzervativní investování doporučujeme klientům, kteří očekávají zhodnocení mírně nad úrovní standardních bankovních produktů a plánují uložit své finanční prostředky na kratší období.

Konzervativní investování

Naše podílové fondy s konzervativní investiční strategií

Loading...
  • Český konzervativní

Český konzervativní

Výkonnost

od začátku roku: 
-0,00 %
1 rok: 
1,04 %
od vzniku fondu: 
1,23 % p.a
Minimální počáteční investice: 
600 CZK (20 EUR)
Minimální následující investice: 
600 CZK (20 EUR)
Doporučený investiční horizont: 
3 roky
Souhrnný ukazatel rizika SRI: 3 (1-7)
Více informací

Máte zájem investovat do podílových fondů nebo o další informace?

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.