Konzervatívne investovanie

Konzervatívne investovanie

Konzervatívna investičná stratégia je vhodná pre investorov uprednostňujúcich istotu návratnosti investície pred rizikovou maximalizáciou výnosu. Konzervatívne investovanie odporúčame klientom, ktorí očakávajú zhodnotenie mierne nad úrovňou štandardných bankových produktov a plánujú uložiť svoje finančné prostriedky na kratšie obdobie.

Konzervatívne investovanie

Naše podielové fondy s konzervatívnou investičnou stratégiou

Loading...
  • 1. PF Slnko
  • Český konzervativní
  • EURO Bond
  • Zaistený - IAD depozitné konto

1. PF Slnko

Výkonnosť

od začiatku roka: 
4,79 %
1 rok: 
9,23 %
od vzniku fondu: 
6,66 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 
20 EUR
Odporučený investičný horizont: 
4 roky
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 3 (1-7)
Viac informácií

Český konzervativní

Výkonnosť

od začiatku roka: 
-0,68 %
1 rok: 
1,04 %
od vzniku fondu: 
1,19 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
600 CZK (20 EUR)
Minimálna nasledujúca investícia: 
600 CZK (20 EUR)
Odporučený investičný horizont: 
3 roky
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 3 (1-7)
Viac informácií

EURO Bond

Výkonnosť

od začiatku roka: 
1,51 %
1 rok: 
5,64 %
od vzniku fondu: 
0,97 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 
20 EUR
Odporučený investičný horizont: 
3 roky
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 2 (1-7)
Viac informácií

Zaistený - IAD depozitné konto

Výkonnosť

od začiatku roka: 
1,59 %
1 rok: 
2,86 %
od vzniku fondu: 
1,27 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 
20 EUR
Odporučený investičný horizont: 
1 - 12 mesiacov
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 1 (1-7)
Viac informácií

Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.