Dluhopisové fondy

Dluhopisové fondy

Fondy, které investují většinu svého majetku do dluhopisů. Přinášejí zajímavý výnos při investování na období alespoň dva roky. Představují vhodnou alternativu ke střednědobým termínovaným vkladům v bankách.

Dluhopisové fondy

Naše dluhopisové fondy

Loading...
  • CE Bond
  • Český konzervativní

Výkonnost

od začátku roku: 
1,96 %
1 rok: 
7,60 %
od vzniku fondu: 
0,48 % p.a
Minimální počáteční investice: 
20 EUR
Minimální následující investice: 
20 EUR
Doporučený investiční horizont: 
4 roky
Souhrnný ukazatel rizika SRI: 2 (1-7)
Více informací

Český konzervativní

Výkonnost

od začátku roku: 
-1,72 %
1 rok: 
0,65 %
od vzniku fondu: 
1,15 % p.a
Minimální počáteční investice: 
600 CZK (20 EUR)
Minimální následující investice: 
600 CZK (20 EUR)
Doporučený investiční horizont: 
3 roky
Souhrnný ukazatel rizika SRI: 3 (1-7)
Více informací

Máte zájem investovat do podílových fondů nebo o další informace?

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.