Český konzervativní

Podílový fond vhodný pro konzervativního investora. Investice ve fondu mají zaměření na Českou republiku. Doporučený investiční horizont je období více než 3 roky.

Výkonnost fondu

Základní údaje

Detail fondu

Dokumenty

Výkonnost fondu

Loading...

Denní údaje: 23. 5. 2024

Cena 1 podílového listu: 0,05037400 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV): 7 844 494,00 EUR

Graf vývoje výkonnosti podílového fondu v EUR

Po přechodu kurzorem přes křivku se na grafu zobrazí výkonnost podílového fondu k příslušnému datu. V případě období nad 1 rok, výkonnost fondu v grafu je zobrazena kumulativně.

Český konzervativní, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Datum vytvoření fondu: 9. 11. 2007

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Loading...

Graf ročních hodnot výkonnosti podílového fondu Český konzervativní za posledních 10 let k

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Loading...

Výkonnosti fondu v EUR, 23. 5. 2024

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Uvedená výkonnost je k poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce, výjimkou je hodnota Od začátku roku 2024, která je uváděna k 23. 5. 2024.

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Od začátku roku 2024 1 měs. 3 měs. 6 měs. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 let kumulat. / p.a. 10 let kumulat. / p.a. Od založení kumulat. / p.a.
0,37 % -0,08 % -1,30 % 0,91 % -0,21 % 12,62 %
4,04 %
13,93 %
2,64 %
25,03 %
2,26 %
23,18 %
1,27 %

Loading...Historické údaje ke stažení (formát .csv)

Denní údaje: 23. 5. 2024

Cena 1 podílového listu: 1,24615201 CZK
Čistá hodnota majetku (NAV): 194 057 092,57 CZK

Graf vývoje výkonnosti podílového fondu v CZK

Po přechodu kurzorem přes křivku se na grafu zobrazí výkonnost podílového fondu k příslušnému datu. V případě období nad 1 rok, výkonnost fondu v grafu je zobrazena kumulativně.

Český konzervativní, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Datum vytvoření fondu: 9. 11. 2007

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Loading...

Graf ročních hodnot výkonnosti podílového fondu Český konzervativní za posledních 10 let k

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Loading...

Výkonnosti fondu v CZK, 23. 5. 2024

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Uvedená výkonnost je k poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce, výjimkou je hodnota Od začátku roku 2024, která je uváděna k 23. 5. 2024.

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Od začátku roku 2024 1 měs. 3 měs. 6 měs. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 let kumulat. / p.a. 10 let kumulat. / p.a. Od založení kumulat. / p.a.
0,43 % -0,73 % -0,32 % 3,30 % 6,74 % 9,39 %
3,03 %
11,63 %
2,22 %
14,49 %
1,36 %
13,30 %
0,76 %

Loading...Historické údaje ke stažení (formát .csv)

Základní údaje

Komu je fond určen

Fond je určen pro konzervativní investory, kteří se nechtějí vystavovat kurzovému riziku a mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v české koruně. Doporučujeme jej investorům očekávajícím zhodnocení nad úrovní standardních bankovních produktů v CZK, kteří mají zájem uložit si své peněžní prostředky na dobu minimálně tří let.

Správce fondu: IAD Investments, správ. spol., a.s.
Místo registrace fondu: Slovenská republika
Kategorie fondu: dlhopisový fond
Denominační měna: EUR
Referenční měna: CZK
Bankové spojení: IBAN: SK12 7500 1719 3401 5505 8573
SWIFT: CEKOSKBX
Datum vytvoření fondu: 9. 11. 2007
Minimální počáteční investice: 600 CZK (20 EUR)
Minimální následující investice: 600 CZK (20 EUR)
Vstupní poplatek: 0 %
Výstupní poplatek: 0 %
Správcovský poplatek: 0,60 % p.a.
Depozitářský poplatek: 0,12 % p.a. vrátane DPH
Souhrnný ukazatel rizika SRI: 1 2 3 4 5 6 7
Tento Fond jsme klasifikovali jako 3 ze 7, což představuje středně nízkou rizikovou třídu.
ISIN: SK3110000641
Důležité dokumenty: Dokumenty a formuláře

Detail fondu

Vlastnosti fondu:

  • Dluhopisový fond konzervativního charakteru s referenční měnou CZK
  • Určen pro konzervativní investory
  • Doporučený investiční horizont více než 3 roky
  • Upřednostňuje ochranu kapitálu před maximalizací výnosu
  • Středně nízké tržní riziko
  • Investuje do dluhopisů (státních, podnikových, hypotečních), nástrojů finančního trhu (směnky, pokladniční poukázky), přičemž se klade důraz na vysoký rating eminenta (bezpečnost investice).
  • Investice jsou realizovány hlavně v CZK
  • Fond se regionálně omezuje především na Českou republiku, v malé míře i na zbytek Evropy.

Investiční strategie:

Cílem podílového fondu je zajistit stabilní výnos, bez výrazných výkyvů v horizontu více než 3 roky. Fond svým zaměřením spadá do kategorie dluhopisový podílový fond a investuje především do státních dluhopisů České republiky, dluhopisů jiných subjektů vydaných v měně CZK, vkladů na běžných účtech a vkladových účtech v bankách.

Zaměřením investiční politiky je investovat majetek podílového fondu zejména do převoditelných dluhových cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, a to s cílem dosahovat zhodnocení prostřednictvím úrokových výnosů z finančních nástrojů iz cenového zhodnocení finančních nástrojů v doporučeném investičním horizontu. Podílový fond má regionální zaměření na Českou republiku a nemá odvětvové zaměření.

Podílový fond investuje do finančních derivátů za účelem zajištění majetku podílového fondu proti úrokovému riziku a za účelem dosažení dodatečného výnosu portfolia. V podílovém fondu je zvýšen limit na korporátní investice (riziko koncentrace).

Faktory ovlivňující vývoj hodnoty fondu jsou zejména:

Obecné tržní riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změn obecné úrovně tržních cen nebo úrokových sazeb.
Tržní riziko znamená riziko ztráty pro podílový fond vyplývající ze změny tržní hodnoty pozic v majetku v podílovém fondu způsobené změnami v proměnlivých tržních faktorech, jako jsou úrokové sazby, devizové kurzy, ceny akcií nebo zhoršení úvěrové spolehlivosti emitenta.
Ekonomický růst hospodářství v zemích, do kterých budou směřovat investice podílového fondu. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu.
Specifické tržní riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změny ceny pouze některého emitenta příslušného finančního nástroje.
Měnové rizikovyplývající ze změn směnných kurzů měn.
Úrokové riziko vyplývající ze změn úrokových měr.
Riziko události v důsledku nepředvídatelných okolností, které způsobí pokles tržní hodnoty finančního nástroje náhlým nebo neočekávaným způsobem.

Dokumenty

Statuty, prodejní prospekty a dokumenty s klíčovými informacemi


Měsíční report - duben 2024

Měsíční report - březen 2024

Měsíční report - únor 2024

Měsíční report - leden 2024

Měsíční report - prosinec 2023

Měsíční report - listopad 2023

Měsíční report - říjen 2023

Měsíční report - září 2023

Měsíční report - srpen 2023

Měsíční report - červenec 2023

Měsíční report - červen 2023

Měsíční report - květen 2023

Měsíční report - duben 2023

Měsíční report - březen 2023

Měsíční report - únor 2023

Měsíční report - leden 2023

Měsíční report - prosinec 2022

Měsíční report - listopad 2022

Měsíční report - říjen 2022

Měsíční report - září 2022

Měsíční report - srpen 2022

Měsíční report - červenec 2022

Měsíční report - červen 2022

Měsíční report - květen 2022

Měsíční report - duben 2022

Měsíční report - březen 2022

Měsíční report - leden 2022

Měsíční report - prosinec 2021

Měsíční report - listopad 2021

Měsíční report - říjen 2021

Měsíční report - září 2021

Měsíční report - srpen 2021

Měsíční report - červenec 2021

Měsíční report - červen 2021

Měsíční report - květen 2021

Měsíční report - duben 2021

Měsíční report - březen 2021

Měsíční report - únor 2021

Měsíční report - leden 2021

Měsíční report - prosinec 2020

Měsíční report - listopad 2020

Měsíční report - říjen 2020

Měsíční report - září 2020

Měsíční report - srpen 2020

Měsíční report - červenec 2020

Měsíční report - červen 2020

Měsíční report - květen 2020

Měsíční report - duben 2020

Měsíční report - březen 2020

Měsíční report - únor 2020

Měsíční report - leden 2020

Měsíční report - prosinec 2019

Měsíční report - listopad 2019

Měsíční report - říjen 2019

Měsíční report - září 2019

Měsíční report - srpen 2019

Měsíční report - červenec 2019

Měsíční report - červen 2019

Měsíční report - květen 2019

Měsíční report - duben 2019

Měsíční report - březen 2019

Měsíční report - únor 2019

Měsíční report - leden 2019

Měsíční report - prosinec 2018

Měsíční report - listopad 2018

Měsíční report - říjen 2018

Měsíční report - září 2018

Měsíční report - srpen 2018

Měsíční report - červenec 2018

Měsíční report - červen 2018

Měsíční report - květen 2018

Měsíční report - duben 2018

Měsíční report - březen 2018

Měsíční report - únor 2018

Měsíční report - leden 2018

Měsíční report - prosinec 2017

Měsíční report - listopad 2017

Měsíční report - říjen 2017

Měsíční report - září 2017

Měsíční report - srpen 2017

Měsíční report - červenec 2017

Měsíční report - červen 2017

Měsíční report - květen 2017

Měsíční report - duben 2017

Měsíční report - březen 2017

Měsíční report - únor 2017

Měsíční report - leden 2017

Měsíční report - prosinec 2016

Měsíční report - listopad 2016

Měsíční report - říjen 2016

Měsíční report - září 2016

Měsíční report - srpen 2016

Měsíční report - červenec 2016

Měsíční report - červen 2016

Měsíční report - květen 2016

Měsíční report - duben 2016

Měsíční report - březen 2016

Měsíční report - únor 2016

Měsíční report - leden 2016Máte zájem investovat do podílových fondů nebo o další informace?

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.