# investujte na fin trhoch  6. 9. 2022

Aký bol august na finančných trhoch?

Mesiac august bol pre akciové trhy opäť stratový. Zatiaľ čo indexy S&P500 a Dow Jones stratili v auguste viac ako 4%, tak technologický index Nadaq stratil viac ako 5%. Štátne dlhopisy, ktoré by mali slúžiť ako ochrana pred prudkými poklesmi na akciových trhoch, boli rovnako stratové. Pre porovnanie, slovenské štátne 10-ročné dlhopisy sa v auguste prepadli takmer o 6%. Rovnako dlhopisové fondy zameriavajúce sa na dlhopisy s investičným ratingom stratili takmer 3%.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

Súčasná situácia je pre investorov náročná v tom, že štandardný vzťah medzi dlhopismi a akciami sa vytratil. V čase vysokej inflácie a rastúcich úrokových sadzieb strácajú na cene obidve triedy aktív naraz. Treba dodať, že pre dlhodobých investorov by mali byť aktuálne poklesy na trhoch skôr príležitosť na nákup pozícií, ako dôvod na paniku. Trhové prepady sa historicky opakovali v priemere každých osem rokov. Nekonvenčná politika centrálnych bánk po celom svete prispela k tomu, že od roku 2008 sme nezažili významnejší prepad na trhoch. S výnimkou pandémie, čo považujeme za externý faktor, sme na akciových trhoch zažívali súvislý býčí trh posledných 14 rokov. V prípade dlhopisových trhov tento býčí trh trval neuveriteľných 40 rokov. Len pre zmienku, v roku 1981 dosahovali výnosy na amerických štátnych 10-ročných dlhopisoch neuveriteľných 16%. Pri súčasných poklesoch je nepravdepodobné, že rok 2022 sa zapíše do histórie ako kladný rok. Rétorika americkej ako aj európskej centrálnej banky je jasná. Pre obidve centrálne banky je politicky akceptovateľnejšie vyvolať recesiu a zvýšiť nezamestnanosť, ako dlhodobo čeliť vysokej inflácií. Trh si uvedomuje túto skutočnosť a preto sa dá očakávať, že pokiaľ nepríde k stabilizácií inflácie, tak dno na trhoch nebude dosiahnuté.

Aktuálna situácia na trhoch vyvoláva chaos a veľa neznámych, ale ako bolo vyššie spomenuté, dlhodobých investorov by aktuálne dianie nemalo zaujímať. Historicky najvyššie výnosy boli na trhoch zaznamenané práve po prudkých pádoch. Aj keď súčasné poklesy môžu trvať ešte istú dobu, tak v časoch najväčšieho negativizmu sa postupne začnú vytvárať podmienky pre nový býčí trh a pre nový cyklus.

Roman Vitásek, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

IAD Talks

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.