# investujte na fin trhoch  30. 8. 2022

(Aspoň) nejaké pozitívne správy z Číny

Investovanie do akcií čínskych spoločností obchodovaných na amerických burzách má v porovnaní s tými americkými jedno riziko navyše, ktorým je zvýšená šanca na delisting (nútený odchod z burzy) kvôli nedodržaniu platných pravidiel regulácie ohľadom auditu. Americký regulátor PCAOB musí mať možnosť skontrolovať všetky dokumenty auditovaných spoločností a overiť tak dôveryhodnosť vykonaného auditu. Ak nejaká spoločnosť neumožní takúto kontrolu tri roky po sebe, bude musieť automaticky odísť z burzy. A to je riziko vysokej straty pre investorov do takejto spoločnosti.

Podľa najnovších informácií sa Peking a Washington dohodli na spôsobe, akým by americký regulátor mohol vykonať kontrolu auditu čínskych spoločností. Podľa predbežnej (stále nie oficiálne schválenej) dohody by kontrolóri z PCAOB mohli preskúmavať dokumenty v polo-autonómnom Hong Kongu v prípade spoločností, ktoré dodržia nariadenia Pekingu o ochrane dát a osobných údajov. Peking sa týmto snaží znížiť riziko zo zneužitia dát, ktoré môžu ohroziť národnú bezpečnosť krajiny.

Ak by bola táto dohoda schválená, išlo by o veľmi dôležitý krok k otvoreniu hodnoty v čínskych akciách, keďže riziko delistingu bolo každým mesiacom materiálnejšie. Táto dohoda sa týka viac ako 200 čínskych spoločností, ktoré sú aktuálne listované v USA. Patria sem aj veľké giganty ako Alibaba, Baidu alebo JD.com. Veľký rozdiel medzi cenou a vnútornou hodnotou čínskych spoločností spôsobuje viacero faktorov, avšak štátne zásahy do biznisu a nejasná čínska regulácia je jednou z hlavných príčin. Dohoda ohľadom auditu a tým pádom aj odstránenie rizika delistingu je len prvým krokom k navráteniu dôvery investorov, ale niekde je predsa potrebné začať…

Mgr. Michal Ďurica, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

IAD Talks

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.