# investujte na fin trhoch  2. 5. 2022

Kde sa skryť pred infláciou?

Rastúca inflácia už začína byť v posledných mesiacoch otrepaná téma. Na druhej strane, vysoký rast cien a tým aj strata časti kúpnej sily našich peňazí sa nás dotýka celkom intenzívne, preto je na mieste si osviežiť, ako sa správať k svojim financiám (nielen) v časoch zvýšenej inflácie.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

1. Peniaze na bežnom účte (rovnako v ponožke alebo pod matracom) trpia najviac. Tieto investície neprinášajú žiadny úrokový výnos a ani čiastočne neprinášajú ochranu v inflačných časoch. Na bežnom účte by sme teda mali držať maximálne svoju rezervu na 3-6 mesačných výdavkov.

2. Dlhopisy s vysokou duráciou sú asi najhoršou investíciou v súčasných časoch. Na jednej strane sa ešte stále nachádzame v prostredí veľmi nízkych nominálnych úrokových sadzieb (v reálnych číslach sa nachádzame v extrémnom zápore), pri ktorých sme/(ste) dlhopisy kupovali a uzamkli sa pri nízkych výnosoch do splatnosti a na druhej strane pociťujeme tlak na rast úrokových sadzieb kvôli rastúcej inflácii zo strany centrálnych bánk. V portfóliách budú na rast úrokových sadzieb najviac reagovať dlhopisy s vysokou duráciou (citlivosťou na zmenu úrokových mier) a prinesú straty zo svojho precenenia. Pri čítaní výpisu z druhého piliera by sme mali mať tento fakt na pamäti a ak máme investičný horizont v dekádach, indexový akciový fond je tá najvhodnejšia investícia pre náš dôchodok.

3. Reálne aktíva. Dobrou ochranou pred infláciou je aj investícia do reálnych aktív akými sú reality alebo komodity. Takáto investícia nám môže sčasti uchrániť finančný majetok pred stratou kúpyschopnosti. Zjednodušene dôvodom, prečo sa reálnym aktívam darí je ich konečný počet, za ktorým sa ženie stále väčšia peňažná masa (vytvorená aj kvantitatívnym uvoľňovaním centrálnych bánk). Namieste je však opatrnosť a nevsadiť všetko na reality alebo na konkrétnu komoditu.

4. Akciové investície v posledných mesiacoch vykazujú zápornú výkonnosť. Obdobie zvýšenej neistoty, geopolitického napätia a obavy z reštriktívneho správania centrálnych bánk, ktoré sú nútené reagovať na rast cien zvyšovaním úrokov, majú na akciové portfóliá negatívny efekt. Najväčšie straty ukazujú investície do rastových spoločností, ktoré boli ešte roky vzdialené od kladných cash flow-ov a prvých ziskov a ešte donedávna boli miláčikmi niektorých investorov. Je nutné však podotknúť, že v dlhodobom horizonte sú to práve akcie, ktoré majú najväčšiu šancu doniesť svojim investorom najvyšší výnos, poraziť tak infláciu a dokonca zarobiť aj niečo navyše. Aj pri akciách však musíme byť obozretní. Pre menej skúsených investorov je vhodnou voľbou široký akciový index alebo podielový fond. Pre skúsenejších je na mieste držať akciové portfólio kvalitných spoločností, ktoré je nutné nakupovať pri primeraných valuáciách.

5. Diverzifikácia. Nielen v časoch vysokej alebo aj nízkej inflácie by sme mali dbať o diverzifikáciu nášho finančného majetku a nevsádzať všetko na jednu kartu. Diverzifikované portfólio, ktoré zahŕňa viaceré aktíva, rozumne znižuje riziko koncentrácie alebo obmedzuje straty, ak sa niektorá z našich investícií nevyvíja podľa predstáv.

Mgr. Michal Ďurica, CFA

Portfólio manažér, IAD Investments

IAD Talks

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.