# investujte na fin trhoch  18. 10. 2021

Ropa – zmena nálady o 180 stupňov za 18 mesiacov

Posledné týždne napĺňa titulky novín neustále rastúca cena zemného plynu a silovej elektriny na komoditných burzách. Podobný scenár však už vidíme aj na trhu s ropou. V piatok presiahla cena ropy typu Brent hranicu 85 USD – nepredstaviteľnú hodnotu v apríli 2020, keď sa obchodníci zbavovali ropy za záporné ceny. Ropu tlačí nahor rastúca spotreba z krízových miním, ťahaná najmä oživenou dopravou a dodržiavanie produkčných kvót krajín OPEC+.

Cena ropy sa však nemusí zastaviť na súčasných úrovniach. Obchodníci na komoditných burzách už dokonca vstupujú do pozícií, ktoré im prinesú profit, ak cena ropy prekoná do konca roku 2021 hranicu 100 USD, na ktorej nebola cena ropy WTI od roku 2014. Na trhu sa dokonca objavujú opcie, ktoré špekulujú s cenou Brentu na úrovni 200 USD na konci 2022. Trh s ropou sa dostal za 18 mesiacov z absolútneho zúfalstva k úplnej eufórii.

Je pravdou, že fundamenty prajú vyššej cene, keďže z mesiaca na mesiac rastie dopyt smerom bližšie k predkrízovým úrovniam. Na druhej strane dodržiavanie dohôd medzi krajinami OPEC+ nemá oporu v histórii a príliš vysoké ceny budú veľkým lákadlom pre niektorú (alebo viacero) z krajín na zvýšenie dennej produkcie s cieľom ukoristiť vyšší trhový podiel. 100 dolárová méta je pri súčasnej atmosfére dosiahnuteľná, ale dvojnásobná hranica na konci budúceho roku zostane skôr v rovine fantázie. Ako to už býva zvykom – liekom na príliš vysoké ceny, sú práve vysoké ceny.

Mgr. Michal Ďurica, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.