# investujte na fin trhoch  10. 2. 2022

Komentár portfólio manažéra za január

Po veľmi úspešnom roku 2021 to bol pre akciové trhy ťažký začiatok roka. Inflácia, obavy zo sprísňovania monetárnych politík centrálnych bánk a napätie na ukrajinsko-ruských hraniciach rozvírili trhy a viedli k prudkému zvýšeniu volatility. Akcie na rozvinutých trhoch skončili mesiac s poklesom o 5,3 %, kým rozvíjajúce sa trhy klesli iba o 1,9 %, a to vďaka rastúcej cene ropy a zemného plynu. Makro dáta vykresľujú zmiešaný obraz americkej ekonomiky.

Januárové indexy manažérov (PMI) naďalej signalizovali rozširujúcu sa ekonomickú aktivitu s indexom výroby na úrovni 55,0. Prudký pokles PMI v službách na 50,9 z 57,7 v predchádzajúcom mesiaci je silným indikátorom tlmiaceho účinku omikronu na aktivitu v ekonomike. Ako dôsledok tohto, decembrové maloobchodné tržby medzimesačne klesli o 1,9 %. Spotrebiteľský dopyt by sa však mal opäť zvýšiť, pretože miera infekcií a hospitalizácií klesajú v Spojených štátoch amerických. Po 6,9 % anualizovanom raste HDP v 4. štvrťroku sa očakáva výrazne nižšie tempo rastu v aktuálnom štvrťroku pred opätovným zrýchlením v 2. štvrťroku tohto roka.

Spotrebiteľská inflácia v USA sa v decembri medziročne vyšplhala na 7 %, čo je najvyššia úroveň od roku 1982. Inflačné tlaky boli rozložené medzi tovary aj služby. Január ukázal, že trh práce v USA je silný, a miera nezamestnanosti na úrovni 3,9 % a s 10,6 miliónmi voľných pracovných miest sa blíži k plnej zamestnanosti. Od recesie v roku 2020 zažil americký trh práce historicky najrýchlejšie oživenie. Údaje o nálade a ekonomickej aktivite v decembri a januári v Eurozóne boli prekvapivo odolné na pozadí rastúcich infekcií Covid-19 na celom kontinente. Januárové výrobné PMI vzrástlo na 59,0, čo naznačuje veľmi optimistický sentiment v sektore. Vplyv najnovšej vlny Covid-19 na odvetvie služieb bol menší, ako sa očakávalo, hoci obmedzenia zostali vo všeobecnosti obmedzené. Nízka miera hospitalizácie povzbudila krajiny ako Dánsko, Španielsko a Spojené kráľovstvo, aby zrušili obmedzenia napriek vysokej miere infekcií.

Decembrová inflácia medziročne vzrástla na 5,0 %, čo bolo spôsobené najmä rastúcimi cenami potravín a tovarov. Kľúčovým rizikom v regióne však zostávajú ceny energií a dodávky plynu. Európska centrálna banka (ECB) na decembrovom zasadnutí signalizovala, že v roku 2022 sa sadzby pravdepodobne nezvýšia, no vo svojej budúcej politike zostáva flexibilná.

Ing. Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.