# investujte na fin trhoch  13. 12. 2022

Koniec roka sa nesie v znamení draka

Čínske uvoľnenie

Uplynulý týždeň priniesol viacero pozitívnych správ z Číny. Jednalo sa najmä o uvoľnenie covidových opatrení, ktoré doteraz škrtili čínsku ekonomiku ako aj spoločenské povedomie o systéme vládnutia komunistickej strany v Číne. Pozitívne správy sa okamžite preniesli do cien akcií a dlhopisov, a zároveň viedli k posilneniu čínskej meny.

Vývoj na čínskych aktívach je zaujímavý z viacerých investičných hľadísk. Nie je tomu tak dávno, čo hlavné investičné banky označili čínske akcie obchodované v USA, takzvané ADR, za neinvestovateľné. Investičné banky vysvetľovali svoj postoj k Číne cez vysoké politické a regulačné riziko, ktoré obmedzuje zahraničných investorov investovať do Číny. To viedlo až k panickému výpredaju zahraničných investorov, ktorý spôsobil, že viacero čínskych firiem sa obchodovalo za hodnoty, ktoré nemali nič spoločné s ekonomickou realitou. Ako príklad môžeme uviesť firmy, ktoré sa obchodovali so zápornou hodnotou spoločnosti, čo je v skutku dosť netypický jav. Je to podobné, ako keby kupec nehnuteľnosti našiel vo svojej novo-nadobudnutej nehnuteľnosti trezor v ktorom je viac peňažnej hotovosti ako bola pôvodná obstarávacia cena budovy. Na trhu s realitami by bol tento jav totálne nereálny, avšak na akciovom trhu s čínskymi ADR bol relatívne bežný.

Zhodnotenie čínskych aktív predstavovalo niekoľko desiatok percent za uplynulé týždne, a tak mnohé čínske firmy momentálne vedú rebríček výkonnosti doručených výnosov v poslednom období. Biblické príslovie o tom ako poslední budú prví a prví poslední sa tak ukázalo v plnej sile.

Ďalším zaujímavým poučením je platnosť, respektíve neplatnosť zaužívanej teórie o efektívnosti trhov. Táto teória je akademický koncept, ktorý hovorí o tom, že kapitálové trhy férovo oceňujú jednotlivé aktíva. Podľa tejto teórie bude akákoľvek abnormalita v cene aktív okamžite odstránená trhom, a preto nie je možné súvislo dosahovať nadpriemerné výnosy. Aj keď na prvý pohľad koncept efektívnych trhov môže vyzerať pravdivo, tak realita ukazuje na presný opak a dianie s cenami čínskych firiem je toho dôkazom.

Na kapitálových trhoch existujú iba dve emócie. Strach a chamtivosť. Preto, keď najbližšie budú investičné banky označovať akékoľvek akcie, dlhopisy alebo iný finančný inštrument za „neinvestovateľný“ tak treba zvýšiť pozornosť, pretože strach investorov môže byť blízko vrcholu.

Roman Vitásek, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

IAD Talks

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.