# investujte na fin trhoch  11. 12. 2023

Trhy cítia, že najhoršie je za nami

akciové trhy

Pre posledné dva mesiace aktuálneho roku je charakteristická optimistická nálada na trhoch naprieč viacerými aktívami. Ceny akcií, dlhopisov, Bitcoinu a dokonca aj zlata vyrástli na hodnoty blížiace sa maximám z roku 2021. Vývoj na trhoch je v priamom rozpore s tým, čo sa deje v svetovej ekonomike, ktorá zaznamenáva ochladenie.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Správy o škrtaní firemných výdavkov, rušení pracovných miest a poklesu spotreby sa čoraz častejšie objavujú v nadpisoch finančnej tlače, čo vedie investorov k očakávaniu, že obdobie vysokej inflácie máme za sebou. Logika finančných trhov a investorov je, že spomaľovanie ekonomiky prinúti centrálne banky k znižovaniu úrokových sadzieb, čo opäť povedie k rastu cien rizikových aktív, predovšetkým akcií a kryptomien. Tento paradox vedie k tomu, že čím horšie výsledky reálna ekonomika produkuje, tým väčšie očakávania prenášajú investori do cien rizikových aktív.

Momentálne trh predpokladá, že v roku 2024 sa budú znižovať sadzby v Amerike až päť krát, spolu o 1,25%. Aktuálne je pásmo úrokových sadzieb v USA na úrovni 5,25% až 5,5%. Európska centrálna banka väčšinou kopíruje americkú centrálnu banku s oneskorením niekoľkých mesiacov, a preto sa dá predpokladať, že aj Európa bude nasledovať trend, aby nezostala pozadu. Finančné modely, ktoré v sebe zahŕňajú očakávania trhu sú ocenené tak, akoby k prvému znižovaniu sadzieb malo prísť už v Marci 2024. Na druhej strane barikády stoja centrálne banky, ktoré sa snažia trhom napovedať, že momentálne žiadne znižovanie sadzieb nie je v pláne minimálne dovtedy, kým inflačný cieľ na úrovni 2% nebude dosiahnutý. Dokonca guvernér americkej centrálnej banky (FED) vo svojom poslednom verejnom vystúpení zašiel netradične ďaleko keď povedal, že americká centrálna banka môže úrokové sadzby ešte navyšovať, pokiaľ boj s infláciou nebude viditeľné vyhratý.

Už teraz vieme, že buď trhy alebo centrálne banky sa vo svojom vnímaní ekonomického vývoja musia mýliť. Dôvod, prečo trhy neveria predpovediam centrálnych bánk, je ich neúspešná bilancia z uplynulých rokov. Pôvodná téza bankárov, ktorú často prezentovali, bola postavená na pozvoľnej a krátkej inflácií. Realita bola najrýchlejší rast cien za niekoľko dekád, ktorý bol nasledovaný uťahovaním monetárnej politiky v momente, keď sa pôvodná predpoveď ukázala ako nesprávna.

Model centrálnej banky je postavený na svojej vierohodnosti a tá je momentálne veľmi krehká. Čím väčší optimizmus bude panovať na trhoch, tým viac budú centrálne banky prinútené nechať úrokové sadzby na pôvodnej úrovni, aby si zachovali svoju kredibilitu. Rozuzlenie tejto dilemy by malo byť viditeľné v prvej polovici roka 2024. Ak sa trhy nemýlia, dá sa očakávať pokračovanie rastu cien aktív naprieč celým spektrom. Ak sa trhy mýlia, tak nastane rýchle prehodnotenie viacerých rastových predpokladov a následný pokles trhu. Rozumní investori by mali byť pripravení na obidve alternatívy.

Roman Vitásek

Roman Vitásek
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.