# investujte na fin trhoch  22. 2. 2021

Návrat inflácie

Dianie na kapitálových trhoch sa uplynulý týždeň nieslo skôr v pochmúrnej atmosfére a to na obidvoch stranách Atlantiku. Americké akcie po prvý krát v tomto roku zaznamenali tri po sebe idúce stratové dni, pričom technologický NASDAQ si viedol podstatne horšie ako index SP500.

Hlavný faktor za spomínanými poklesmi bol nárast výnosov na amerických štátnych dlhopisoch, ktoré nepretržito rastú takmer od začiatku tohto roka. Výnos na 10-očnom americkom štátnom dlhopise sa dostal na úroveň 1,3%, čo je nárast o40 bázických bodov za necelé dva mesiace a nič nenasvedčuje tomu, že tento rast sa v dohľadnom období zastaví. Prekvapivo dobré výsledky z americkej ekonomiky, predovšetkým rýchlejší než očakávaný rast maloobchodných tržieb a zároveň navrhnutý vládny program podpory vo výške 1,9 bilióna dolárov, vyvolal obavy z návratu možnej inflácie. Inflácia má samozrejme negatívny vplyv na dlhopisy, ktoré reagovali poklesom cien a teda nárastom výnosov. Historicky platil vzťah, že inflácia v ekonomike sa väčšinou dostavila vtedy, keď ju nikto nečakal a preto by to nebolo prvýkrát, kedy by trh zostal zaskočený.

Táto neočakávaná reakcia mala negatívny vplyv na vývoj akcií, predovšetkým rastových akcií zastúpených v indexe NASDAQ, ktorých valuácia je postavená na dlhodobo nízkych úrokových sadzbách. Rovnako negatívne reagovali aj akcie z cyklických odvetví, ktorých senzitivita na úrokové sadzby je rovnako vysoká.

V nasledujúcich mesiacoch bude pre akciové indexy stále náročnejšie jednotne rásť a trh bude venovať väčšiu pozornosť budúcim ziskom a peňažným tokom, ktoré dokážu jednotlivé firmy generovať. To môže priniesť zaujímavé príležitosti na poli aktívne spravovaných fondov. Náš podielový fond Growth Opportunities môže byť jeden z nich.

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu Growth Opportunities od vytvorenia fondu (t.j. 5.11.2007) k 18.2.2021

Roman Vitásek, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.