# investujte na fin trhoch  4. 9. 2023

Rozlúčka s Credit Suisse – pokračovanie

V marci sme písali o štátom zorganizovanej záchrannej akcii s cieľom udržať pri živote životaschopnú časť biznisu bankového gigantu Credit Suisse a zamedziť tak prerasteniu problémov lokalizovaných v Credit Suisse do vážnej globálnej bankovej krízy s dôsledkami, ktoré sa len ťažko v tom čase dali odhadnúť. Záchranné koleso v tom čase hodil najväčší konkurent – bankový gigant UBS, samozrejme za významnej finančnej motivácie od švajčiarskej vlády.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Vo štvrtok reportovala UBS výsledky za druhý kvartál 2023 a podľa vývoja v posledných mesiacoch bola akvizícia Credit Suisse pre UBS správnym krokom, z ktorého môže profitovať ešte dlhú dobu. UBS vykázala účtovný zisk pred zdanením vo výške 29 miliárd USD. Dominantnou časťou zisku je rozdiel medzi cenou, ktorú UBS za Credit Suisse zaplatila a aktívami, ktoré za túto investíciu dostala.

Integrácia Credit Suisse je v plnom prúde. UBS potvrdila, že lokálna pobočka Credit Suisse bude začlenená do jej štruktúry pravdepodobne v roku 2025 a značka Credit Suisse prestane existovať. Úplná integrácia by sa mala stihnúť do konca roku 2026. Manažment UBS si je istý úspešným spojením bánk, keďže UBS sa dobrovoľne vzdala záchrannej siete v hodnote 9 miliárd CHF od švajčiarskej vlády, ktorá mala slúžiť na vykrytie prípadných strát z akvizície Credit Suisse. Tento krok UBS ponúkne väčšiu flexibilitu v riadení spojenej banky. Avšak UBS by sa určite dobrovoľne tejto garancie nevzdala, ak by to pre ňu nebolo výhodné. Môžeme teda s určitosťou povedať, že manažment UBS evidentne nepredpokladá také straty z aktív Credit Suisse, aké boli na stole ešte v marci.

Dobré výsledky UBS a úspešné míľniky integrácie Credit Suisse oceňujú aj finančné trhy. Akcie UBS posilnili od začiatku roku o takmer 36%. Ak zarátame aj vyplatené dividendy, celkový zisk prekonáva 39%. Pre porovnanie index SMI je aj po započítaní dividend od začiatku roku v pluse len 7%.

UBS čaká s Credit Suisse ešte dlhá cesta. Veľkou výzvou bude začlenenie a optimalizovanie zamestnancov, ktorých má spojená banka takmer 120-tisíc v pobočkách po celom svete. Extrémne dôležité bude udržanie si klientov bývalej Credit Suisse, ktorí odchádzajú z obavy o bezpečnosť svojich investícií, alebo ich lovia iné investičné banky využívajúce toto nestabilné obdobie v Credit Suisse.   A samozrejme nesmieme zabúdať ani na vyriešenie všetkých problémov a súdnych sporov, ktoré sú následkom chybných rozhodnutí a slabého riadenia Credit Suisse za posledné roky.

Ak to UBS zvládne, jej aktuálna škála môže predznamenať veľmi úspešný príbeh v nadchádzajúcom období.

Michal Ďurica

Michal Ďurica
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.