# investujte na fin trhoch  31. 5. 2022

Súčasný trhový cyklus sa blíži ku koncu

Od roku 2008, odkedy sa datuje začiatok súčasného trhového cyklu, si pripísal akciový indexy S&P500 takmer 280%, čo predstavuje ročné zhodnotenie približne 9,5% za predpokladu, že dividendy boli reinvestované späť do indexu. V rámci tohto obdobia sme si prešli fázami opatrnosti, optimizmu ale aj fázou extrémnej chamtivosti, ktorá vyvrcholila vo februári 2021.

Zaujímavá je hlavne predposledná fáza chamtivosti, ktorej dôsledky sledujeme v podstate až doteraz. S príchodom pandémie sa vlády a centrálne banky na celom svete rozhodli masívne podporovať ekonomiku cez rôzne fiškálne a monetárne programy, čo vyústilo do vytvorenia obrovského dopytu po mnohých tovaroch, ktorý nedokázal byť uspokojený. Zároveň obrovské množstvo novovytvorených peňazí sa prelialo na finančné trhy, čo sa odzrkadlilo na vyšších cenách takmer všetkého – od cien akcií, kryptomien až po ceny nehnuteľností. Bežný spotrebiteľ mal na jednej strane peniaze na míňanie vďaka viacerým vládnym programom a na druhej stane jeho finančný majetok nepretržite rástol v dôsledku rastúcich cien finančných aktív. Požičiavanie peňazí bolo extrémne lacné a na trhu sa začali objavovať rôzne excesy, ako napríklad akcie firiem ktoré sa predávali za neúmerne vysoké ceny voči svojím budúcim ziskom. Zoom, Tesla, Netflix sú iba vrcholom ľadovca prehnaných očakávaní, ktoré na trhu existovali.

Spomenuté faktory viedli k návratu inflácie, ktorá ešte dva roky dozadu bola takmer archaický pojem. Návrat inflácie má za následok prehodnotenie monetárnej politiky centrálnych bánk a zvyšovanie úrokových sadzieb, čo práve sledujeme. Zrazu si mnohí investori uvedomujú, že kapitál nie je zadarmo, a kým ešte nedávno im nerobilo problém čakať na budúce zisky spoločností niekoľko desaťročí, tak zrazu chcú investori vidieť zisky spoločností ihneď. Mnohí investori vypredávajú ešte nedávno oslavované technologické firmy a namiesto toho sú nakupované firmy ropných a ťažobných spoločností, poskytujúce vysoké dividendy.

A tu sa dostávame do záverečnej fázy každého cyklu, čo je fáza strachu. Tak ako vo fáze chamtivosti sa mnohé finančné aktíva predávali za neúmerne vysoké ceny, tak skôr či neskôr sa mnohé aktíva budú predávať za neúmerne nízke ceny. Ako dlho bude táto fáza trvať je ťažké povedať, ale v momente keď mnohí investori hodia do ringu uterák a povedia povestné: „už nikdy viac“ bude jasné, že súčasný cyklus sa skončil a vytvoria sa podmienky na ten nasledujúci.

Roman Vitásek, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

IAD Talks

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.