# investujte na fin trhoch  20. 2. 2023

Víťazstvo nad infláciou je ešte ďaleko

Zvýšenie o 50 bázických bodov pre základnú úrokovú sadzbu, ktorú stanovuje Európska centrálna banka (ECB)  je takmer na 100% isté podľa slov guvernérky Lagardovej z poslednej tlačovej konferencie, ale  ECB si ponechala priestor na ďalší rast spolu s hodnotením postupu menovej politiky, ktorý príde v máji.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Línie sporu sa rysujú na májové zasadnutie Európskej centrálnej banky. Jastraby by pravdepodobne radi videli ďalšie zvýšenie o 50 bázických bodov a naopak holubice v ECB by radi videli rast úrokov len o 25 bázických bodov. Tento boj medzi jastrabmi a holubicami ilustruje aj komentár Isabel Schnabelovej, členky Výkonnej rady ECB, ktorá hovorí: Investori a účastníci trhu predpokladajú, že inflácia veľmi rýchlo klesne na 2%. Toto by bol veľmi dobrý výsledok, ale existuje tu riziko, že inflácia bude trvalejšia, ako je momentálne naceňovaná finančnými trhmi.

Zatiaľ čo celková inflácia v eurozóne spolu s nákladmi na energie klesla rýchlejšie ako sa čakalo, jadrová inflácia, ktorá je očistená od cien energií a potravín sa stále drží na rekordných maximách. Široký proces dezinflácie sa ešte ani nezačal. Rast miezd je taktiež problémom z pohľadu ECB. Schnabelová citovala predpovede, že mzdy sa v nadchádzajúcich rokoch zvýšia až o 5%, čo je príliš veľa v porovnaní s 2%-ným inflačným cieľom ECB. Vzhľadom na dlhšie trvanie mzdových zmlúv v porovnaní s USA a centralizovanejší proces vyjednávania by sa dalo očakávať, že rast miezd v Eurozóne bude vytrvalejší.

Druhým dôležitým faktorom sú zisky spoločností. V minulosti mnohé firmy nielenže dokázali v plnej miere preniesť svoje vyššie náklady, ale často dokázali dokonca zvýšiť svoje ziskové marže. Musíme teda sledovať aj vývoj ziskov. A napokon, tvorba cien aj miezd závisí od inflačných očakávaní. Vďaka rozhodným krokom ECB vidíme inflačné očakávanie ukotvené.

Inflačný vývoj teda zostane vysoko volatilný a bude  vykazovať známky relatívne vysokej perzistencie, najmä v tzv. jadrovej zložke (ceny tovaru a služieb bez zahrnutia volatilných cien energií alebo potravín). Jadrová inflácia totiž naďalej zrýchľuje (5,2% medziročne v januári) a mala by zotrvať na vysokých úrovniach aj vo zvyšku tohto roku. Práve pomalé odznievanie jadrových tlakov predstavuje hlavné riziko v smere dlhotrvajúcich inflačných tlakov v Eurozóne.

Róbert Bučič

Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.