# investujte na fin trhoch  9. 11. 2021

Komentár portfólio manažéra za október

Investicie

Po slabšom začiatku akcie v priebehu októbra opäť nabrali na sile, pričom mnohé akciové indexy dosiahli v priebehu mesiaca nové maximá. Americké akcie podporil silný začiatok výsledkovej sezóny v 3. štvrťroku, pričom viac ako 80 % spoločností prekonalo očakávania ziskov, čo pomohlo posunúť index S&P 500 na nový vrchol. Čínske indexy sa tiež odrazili, čiastočne vďaka progresu v sužovanom sektore nehnuteľností.

Kombinácia pretrvávajúcich prekážok v globálnom dodávateľskom reťazci a rastúcich cien energií vyvolala obavy z dlhotrvajúcich inflačných tlakov, čo viedlo trhy k rýchlejšiemu sprísňovaniu zo strany centrálnych bánk na celom svete. Optimizmus priniesli aj prvotné náznaky zlepšenia amerického trhu práce v ukazovateľoch miery nezamestnanosti a nižšieho počtu žiadostí o podporu v nezamestnanosti. Pozitívne je, že miera nezamestnanosti klesla na 4,8 %, naopak, rast HDP v USA o 2,0% r/r za tretí štvrťrok sklamal. Akciám v Spojených štátoch pomohlo aj krátkodobé navýšenie dlhového stropu v USA.

Európska centrálna banka (ECB) na svojom poslednom zasadnutí ponechala svoju monetárnu politiku bezo zmeny, tak ako sa očakávalo. Je veľmi pravdepodobné, že si udrží svoju kľúčovú úrokovú sadzbu v zápornom pásme najmenej ďalší rok napriek prudkému nárastu inflácie v eurozóne, čo naznačuje divergenciu s inými centrálnymi bankami. ECB znova potvrdila svoj plán pokračovať v nakupovaní dlhopisov a tlačiť tak výpožičné náklady na rekordné minimá.

Z makroekonomickej stránky hospodársky rast v Európe stále trpí stratou dynamiky. To je najpozoruhodnejšie v Nemecku, kde slabosť automobilového sektora spôsobená nedostatkom polovodičov ovplyvňuje priemyselnú výrobu. Ak však neberieme do úvahy automobilový sektor, trajektória priemyselnej výroby v eurozóne je späť nad úrovňou pred pandémiou. Rastúca miera zaočkovanosti v Ázii umožňuje postupné opätovné otváranie ekonomík, pričom sa zodpovedajúcim spôsobom zvyšuje mobilita. Rastúce inflačné riziká podnietili centrálne banky na všetkých rozvíjajúcich sa trhoch k zvýšeniu sadzieb, ktoré sme mohli vidieť za posledný mesiac.

Ing. Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.