# investujte na fin trhoch  25. 10. 2021

Zmena sentimentu na čínskom trhu

Zmena sentimentu na čínskom trhu

Od začiatku tohto roku nebol na trhoch väčší strašiak ako čínsky trh, čo sa prirodzene pretavilo do ocenení akciového trhu ako aj do výnosov čínskych podnikových dlhopisov. Čínske politické elity si uvedomovali túto situáciu a v posledných týždňoch sa všemožne snažili zvrátiť nepriaznivý vývoj pozitívnymi vyhláseniami cez štátne média, priamymi intervenciami na trhu ako aj dialógom s veľkými investormi z celého sveta. Táto snaha sa pomaly začína prejavovať aj na vnímaní sentimentu globálnych investorov ohľadom Číny. O tom aká veľká panika vládla okolo čínskych aktív v posledných mesiacoch nasvedčuje ocenenie Hong-kongského akciového indexu, HSI, ktorý sa ešte začiatkom októbra predával za menej ako bola účtovná hodnota firiem v tomto indexe. V dnešnej dobe celosvetovo vysokých cien akcií to je vskutku nevídaná hodnota. Rovnako na úrovni ziskov sa HSI index predával za menej ako 10 násobok tohto ročného zisku. Pre porovnanie s celosvetovými indexmi, čínske akcie sa nedostali na takúto priepastnú hodnotu za posledných 20 rokov.

Akciový trh nebol jediný, ktorý predpovedal len to najhoršie. Obchodníci s dlhopismi očakávali, že pravdepodobnosť defaultu pri čínskych národných developeroch je takmer 45%. Takáto vysoká pravdepodobnosť defaultu by bola vysoká aj v časoch finančnej krízy, a nie v časoch stále uvoľnenej globálnej monetárnej politiky.

Viacero veľkých investičných bánk si všimlo tieto extrémne nízke hodnoty na čínskych aktívach a začalo prehodnocovať svoj postoj voči Číne a postupne navyšovať svoje pozície. To sa prejavilo v rastoch cien firiem,ktorých sa ešte tri týždne dozadu nechcel nikto ani len dotknúť. Napríklad taký index developerov vzrástol o viac ako 7% za posledné dva dni. Rovnako aj doposiaľ nenávidené akcie ako Alibaba, Tencent alebo Didi Global (čínsky UBER) zaznamenali slušné rasty posledné dva týždne (Alibaba: +14%; Tencent: + 8%; DiDi: +25%). Na prvý pohľad to vyzerá tak, že investori dokážu lepšie vyhodnotiť riziko. Alternatívny pohľad je, že nízke ceny na čínskych aktívach sú príliš veľkým lákadlom na to aby zostali nepovšimnuté.

Roman Vitásek, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.