# investujte s nami  17. 5. 2021

Viete, ako ochrániť vaše portfólio pred infláciou?

Pre mnohých mladších investorov sa pojem inflácia môže javiť tak neurčito, že si ho musia vyhľadať v slovníku cudzích slov, alebo sa musia opýtať svojich rodičov. Nie je sa ani čomu čudovať, veď naposledy sa inflácia na úrovni inflačného cieľa stanoveného Európskou investičnou bankou (2%) pohybovala v roku 2012. Odvtedy zažívala európska ako aj americká ekonomika deflačné tlaky, ktoré postupne tlačili infláciu nadol. Podľa posledných dostupných štatistík, dosiahla inflácia v roku 2020 v Eurozóne hladinu 0,25%. Avšak časy sa postupne menia. Varovné signály na viacerých trhoch ukazujú, že príchod inflácie sa blíži, aj keď nikto s presnosťou nevie povedať, ako rýchlo sa svetová ekonomika môže dostať z obdobia extrémne nízkej inflácie do obdobia nekontrolovateľného rastu cien. Viacerí bežní investori nemajú svoje portfólia prispôsobené na takúto možnosť. Ak sa tak stane, treba tomu podriadiť svoje investičné rozhodnutia a nastavenie investičného portfólia. Pre bežných investorov sme pripravili prehľad štyroch základných krokov, ktoré v prípade návratu inflácie ochránia váš kapitál.

Drahé kovy ako súčasť každého portfólia

Môže to znieť ako klišé, ale každý investor by mal mať časť svojho portfólia investovanú v drahých kovoch. Ideálna váha záleží od rizikového profilu investora, ale vo všeobecnosti by sa mala hýbať v intervale 5% až 10%. Pri drahých kovoch máme namysli predovšetkým zlato a striebro, ktoré sa správajú proticyklicky najmä v obdobiach zvýšenej respektíve neočakávanej inflácie. Pred fyzickým nákupom sa odporúča nákup vo forme cenných papierov, napr. ETF, ktoré sú likvidné a ľahko obchodovateľné. Pri cenných papieroch na drahé kovy je nutné mať na pamäti, že majú slúžiť predovšetkým ako uchovávateľ kapitálu a nie ako hlavný zdroj výnosov.

Zníženie expozície v dlhopisoch

Podstata dlhopisov ako investičného nástroja je, že majú dopredu zafixovaný kupón, ktorý sa v čase nemení. Existujú dlhopisy aj s variabilným kupónom, ale pre účel lepšieho pochopenia ich vynecháme. Pri vyššej inflácií sa kúpyschopná sila každého kupónu v čase znižuje, čo má za následok pokles ceny dlhopisov. Platí vzťah, že čím dlhší dlhopis, tým väčšie precenenie smerom nadol. Práve preto sa pre investorov odporúča znížiť expozíciu voči dlhopisom v čase inflácie, a tým si minimalizovať stratu z precenenia.

Navýšenie váhy realitnej zložky

Nehnuteľnosti sa v čase inflácie správajú podobne ako drahé kovy. Pre bežných investorov je najvýhodnejšie sa v čase inflácie dostať z pozície sporiteľa do pozície dlžníka, a preto kúpa fyzickej nehnuteľnosti na hypotéku je vhodná voľba. V prípade, že investori nemajú možnosť investovať priamo do kúpi nehnuteľnosti, tak realitné podielové fondy môžu slúžiť ako ideálna alternatíva. Podielové realitné fondy majú tú výhodu, že dokážu preniesť zvýšenie cien priamo na svojich nájomcov, čím by cena podielového fondu mala kopírovať vývoj inflácie. Okrem toho, podielové fondy sú likvidnejšie ako investícia priamo do nehnuteľnosti, čo je ich obrovská výhoda.

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu Prvý realitný fond od vytvorenia fondu (t.j. 20.11.2006) k 30.4.2021.

Alokácia do akcií zameraných na „starú ekonomiku“

Akcie, ako aktívum generujúce hlavnú časť výnosu, by mali tvoriť najväčšiu časť portfólia. Pri akciách je dôležité, aby investori alokovali investície z rýchlo rastúci firiem do firiem zameraných na „starú ekonomiku“ ako napríklad banky, komoditné alebo výrobne firmy. Pre investorov, ktorí sa nechcú venovať výberu konkrétnych titulov je najlepšie investovať priamo do indexu. Americký Dow Jones je v časoch inflácie lepšia voľba ako technologický index NASDAQ. V prípade výberu európskeho akciového indexu môže dobre poslúžiť Eurostoxx 50, ktorý má primárne zameranie na finančný a výrobný sektor.

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu Growth Opportunities od vytvorenia fondu (t.j. 5.11.2007) k 30.4.2021.

Roman Vitásek, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.