Realitné fondy

Realitné fondy

Realitné fondy investujú najmä do realitných aktív – nehnuteľností v oblasti bývania, administratívy, logistiky, obchodu a cestovného ruchu formou priamych investícií, ako aj nepriamo prostredníctvom investícií do realitných spoločností v týchto segmentoch realitného trhu a finančných derivátov na účel zabezpečenia voči riziku a na účel dosahovania výnosov.

Realitné fondy

Naše realitné fondy

Loading...
  • Korunový realitný fond
  • Prvý realitný fond

Korunový realitný fond

Výkonnosť

od začiatku roka: 
1,30 %
1 rok: 
6,90 %
od vzniku fondu: 
5,05 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
600 CZK
Minimálna nasledujúca investícia: 
600 CZK
Odporučený investičný horizont: 
5 rokov
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 2 (1-7)
Viac informácií

Prvý realitný fond

Výkonnosť

od začiatku roka: 
0,34 %
1 rok: 
3,26 %
od vzniku fondu: 
5,67 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 
20 EUR
Odporučený investičný horizont: 
5 rokov
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 2 (1-7)
Viac informácií

Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.