Vyvážené investovanie

Vyvážené investovanie

Vyvážená investičná stratégia je vhodná pre investorov s vyváženým vzťahom k riziku, ktorí majú záujem o stabilný rovnomerný rast svojej investície pri nižšej úrovni rizika. Investíciu do fondov s vyváženou investičnou stratégiou odporúčame klientom požadujúcim participáciu na raste akciových trhov a zároveň ochranu majetku pred rizikovou maximalizáciou výnosu. Ideálny investičný horizont je pri tomto type investičnej stratégie 3-5 rokov.

Vyvážené investovanie

Naše podielové fondy s vyváženou investičnou stratégiou

Loading...
  • CE Bond
  • Growth Opportunities
  • Korunový realitný fond
  • Optimal Balanced
  • Protected Equity 1
  • Protected Equity 2
  • Prvý realitný fond

Výkonnosť

od začiatku roka: 
2,78 %
1 rok: 
8,17 %
od vzniku fondu: 
0,51 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 
20 EUR
Odporučený investičný horizont: 
4 roky
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 2 (1-7)
Viac informácií

Growth Opportunities

Výkonnosť

od začiatku roka: 
6,40 %
1 rok: 
22,19 %
od vzniku fondu: 
1,92 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 
20 EUR
Odporučený investičný horizont: 
5 rokov
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 5 (1-7)
Viac informácií

Korunový realitný fond

Výkonnosť

od začiatku roka: 
1,65 %
1 rok: 
6,73 %
od vzniku fondu: 
5,00 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
600 CZK
Minimálna nasledujúca investícia: 
600 CZK
Odporučený investičný horizont: 
5 rokov
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 2 (1-7)
Viac informácií

Optimal Balanced

Výkonnosť

od začiatku roka: 
1,59 %
1 rok: 
9,05 %
od vzniku fondu: 
-2,02 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 
20 EUR
Odporučený investičný horizont: 
5 rokov
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 4 (1-7)
Viac informácií

Protected Equity 1

Výkonnosť

od začiatku roka: 
1,96 %
1 rok: 
5,43 %
od vzniku fondu: 
1,45 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 
20 EUR
Odporučený investičný horizont: 
2 roky
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 2 (1-7)
Viac informácií

Protected Equity 2

Výkonnosť

od začiatku roka: 
1,40 %
1 rok: 
5,62 %
od vzniku fondu: 
1,32 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 
20 EUR
Odporučený investičný horizont: 
2 roky
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 2 (1-7)
Viac informácií

Prvý realitný fond

Výkonnosť

od začiatku roka: 
0,53 %
1 rok: 
2,96 %
od vzniku fondu: 
5,64 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 
20 EUR
Odporučený investičný horizont: 
5 rokov
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 2 (1-7)
Viac informácií

Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.