# investujte do seba  31. 1. 2022

Slovenské kúpele sú jedinečné

História kúpeľníctva na našom území má už viac ako 900-ročnú tradíciu. Najstaršia zachovaná písomná zmienka je z roku 1113 v listine kráľa Kolomana. Oveľa viac sa ale dozvedáme v listinách z 13. storočia, v ktorých sa spomínajú už aj konkrétne oblasti ako napr. Trenčianske Teplice, Sliač, či Bardejovské kúpele. Jedny z najznámejších kúpeľov na Slovensku – Piešťany, opisuje v 16. storočí vo svojej knihe osobný lekár troch rakúskych cisárov Johan Crato de Kraftheim, kde uvádza aj konkrétny popis liečby, aplikáciu bahna a používanie termálnej vody.

Pri historických udalostiach spojených s kúpeľníctvom na Slovensku stojí určite za zmienku výnos (nariadenie) Márie Terézie z roku 1763, v ktorom nariaďuje vykonať súpis a analýzu všetkých minerálnych vôd na území Rakúsko-Uhorska. V dokumente bolo zaznamenaných 128 lokalít na území dnešného Slovenska. Takýto veľký počet miest s prírodnými prameňmi minerálnych vôd na tak malom území zo Slovenska vytvoril jedinečný región v rámci celej Európy.

S nástupom vedy sa začali jednotlivé pramene skúmať aj po chemickej a mineralizačnej stránke, čo umožnilo ich lepšiu kategorizáciu a prispievalo k ich ešte lepšiemu využitiu. Liečivé vody aktuálne delíme na: sírne, jódové, železnaté, so zvýšeným obsahom arzénu, so zvýšeným obsahom jednotlivých iónov. Podľa účelu využívania je delenie nasledovné – geotermálne (energetické využívanie), liečivé, pitné účely, rekreačné účely a pod.

Kúpele v oblasti Kováčovej

Termálna voda a jej liečebné využitie vstúpili do dejín Kováčovej koncom 19. storočia.

Vznik kúpeľov v obci je v priamom spojení s továrňou na výrobu plechu a železa Union vo Zvolene. Firma potrebovala pri spracovaní železnej rudy a valcovaní plechu veľa uhlia a preto začala uskutočňovať prieskumné vrty v blízkom okolí. Pri jednom z vrtov, realizovanom v roku 1898 a hlbokom 405 metrov, narazili prieskumníci na horúci prameň s teplotou vody 45 °C.

Po objavení teplého prameňa sa do malého termálneho jazierka chodievali kúpať miestni obyvatelia a ľudia z blízkeho okolia. Na to, aby kúpele Kováčová dosiahli úroveň iných slovenských kúpeľov, potrebovali rozsiahle investície.

O ďalších perspektívach kúpeľného miesta, a teda aj rozvoja obce, rozhodol až výsledok rozsiahleho hydrogeologického prieskumu, počas ktorého sa v roku 1964 podarilo vo vzdialenosti asi 30 metrov na severozápad od kúpeľného domu zachytiť prameň K1 z hĺbky 502 m, horúci 48,5 °C, výdatnosti 50 l / s. Tento zhavaroval v roku 1982. V roku 1983 bol vybudovaný terajší zdroj – vrt K2, ktorým sa v hĺbke 536 m zachytila minerálna voda rovnakej teploty i zloženia. Má síranovo-hydrouhličitanovú, vápenato-horečnatú, termálnu, hypotonickú minerálnu vodu. Po ochladení na 39 °C sa prameňom napĺňa kúpeľný bazén a vane.

Kúpele Kováčová dnes

V kúpeľoch Kováčová sa dnes liečia choroby pohybového ústrojenstva, nervové choroby, choroby tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, choroby obličiek a močových ciest a ženské choroby. Všetky liečebné procedúry sú poskytované špecializovanými zdravotníckymi pracovníkmi.

Veľmi obľúbenou liečbou posledných mesiacov je liečba tzv. postcovidového syndrómu, teda bolesti kĺbov a svalov, svalová slabosť, celková únava a vyčerpanosť, nízka výkonnosť, časté bolesti hlavy, zvýšená dušnosť a úzkosti.

Základom kúpeľnej liečby ako takej sú bazénové a vaňové kúpele, doplnené termálnymi zábalmi, klasickou, podvodnou i reflexnou masážou a komplexnou fyzikálno-rehabilitačnou terapiou. Neodmysliteľný je rehabilitačný telocvik a doplnkom liečby je medikamentózna liečba. Liečba v kúpeľoch Kováčová má buď ambulantný alebo ústavný charakter, kedy sú pacienti ubytovaní v liečebnom dome Detvan, ktorý slúži pre liečbu dospelých pacientov.

Viac informácií o kúpeľoch nájdete na stránke http://www.kupelekovacova.sk/.

Použité zdroje: Kúpele Kováčová, Centrum vedecko-technických informácií SR.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.