# investujte na fin trhoch  30. 12. 2021

Ako bude vyzerať realitný trh v roku 2022?

Ku koncu roka by som sa rád s vami podelil o krátky pohľad na možný budúci vývoj realitných aktív v roku 2022. Hlavnou paradigmou celého budúceho roka bude udržateľnosť hospodárskeho rastu a jeho dynamika pri pokračujúcom vplyve pandémie ochorenia COVID-19. Všeobecný pohľad je, že ekonomika by mala pokračovať v zotavovaní z dopadov pandémie a preto bude pokračovať aj zotavovanie z dopadov na vývoj komerčných nehnuteľností. Samozrejme každý realitný segment bude pod špecifickým vplyvom okolností, ktoré majú výrazný dopad na daný segment.

  1. Objem transakcií s realitami bude ďalej postupne rásť tak, ako sa ekonomike bude dariť získavať momentum a ceny komerčných nehnuteľností sa udržia v rastovej trajektórií. Kancelárie a retailové nehnuteľnosti porastú len mierne. Na druhej strane bude silnejšie tempo rastu cien nehnuteľností v segmente logistiky, industriálu a bývania.
  2. Na realitnom trhu sa udomácňujú nové segmenty. Vzhľadom k poučeniu z pandémie môžu priniesť zaujímavé zhodnotenie alternatívne segmenty nehnuteľností ako napr. bývanie pre seniorov, opatrovateľské domovy, dátové centrá či tzv. „self-storage“ (malé sklady pre obyvateľov). Tieto segmenty sa pravdepodobne môžu dočkať kapitálových injekcií do ich ďalšieho rozvoja.
  3. Komplikovanosť stavebného procesu, nárast cien materiálov ale aj dostupnosť pozemkov predstavuje pre ceny bývania silnú podpornú úroveň na ponukovej strane. Na druhej strane Národná banka Slovenska (NBS) svojimi krokmi zmenšuje bankám manévrovací priestor pre poskytovanie hypoték. Tieto dve protichodné sily môžu spôsobiť zmiernenie dynamiky rastu cien nehnuteľností na bývanie, resp. v druhom polroku aj stagnáciu cien v niektorých mestách a lokalitách.
  4. Hotely a reštaurácie po uvoľnení pandemických opatrení zaznamenajú silný odraz a rýchly návrat na predpandemickú úroveň v rámci ich ekonomiky. Rizikom bude nedostatok pracovnej sily.
  5. Zvýšená Inflácia a jej vplyv na nehnuteľnosti bude v celom roku 2022 pretrvávať. Európska centrálna banka (ECB) bude reagovať a jej kroky sa prejavia v návrate inflácie na cielenú dlhoročnú úroveň (cca. 2% v dlhodobom horizonte). Sadzby ECB zostanú nízke a naďalej tak budú predstavovať podporný faktor pre financovanie komerčných nehnuteľností.
  6. Kancelárie tu boli, sú a budú, avšak ich vnímanie sa pod vplyvom dopadov pandémie postupne mení. V roku 2022 uvidíme návrat do kancelárií vo zvýšenej miere. Tiež sa finálne udomácnia dodatočné formy flexibilnej práce. Majitelia kancelárskych budov budú musieť reagovať na zmeny vo formách práce v podobe skvalitnenia a variabilnej zmeny vnútorných priestorov budov (viac priestorov na kooperáciu tímov, stretnutia a pod.). Keď na začiatku milénia predstavoval nájomca klienta, tak v súčasnosti sa stáva viac partnerom a tento prístup bude reflektovaný aj v znení nájomných zmlúv.

Mgr. Vladimír Bolek
Portfólio manažér Prvého realitného fondu a člen predstavenstva IAD Investments, a.s.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.