# investujte na fin trhoch  29. 1. 2024

Ako pokračuje boj ECB s infláciou?

Európska centrálna banka

Európska centrálna banka (ECB) na svojom januárovom menovo-politickom zasadnutí podľa očakávania tretíkrát za sebou ponechala základnú úrokovú sadzbu bez zmeny na 4,5%. ECB potvrdila svoj záväzok bojovať s vysokou infláciou a menový výbor nijako nenaznačil, že už by začal uvažovať o znížení sadzieb.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

ECB predvlani v júli začala zvyšovanie úrokových sadzieb s cieľom dostať pod kontrolu infláciu, vlani v októbri však zvyšovanie úrokov prerušila. Inflácia v Eurozóne sa predvlani postupne vyšplhala až na rekordných 10,6%, vlani v novembri ale predstavovala už iba 2,4%, takže sa nachádzala neďaleko 2% cieľa ECB. Mnoho analytikov predpokladá, že ECB tento rok začne úrokové sadzby znižovať, hoci menová autorita je neústupná v tom, že hoci len diskusia o zmene sadzieb by bola predčasná, pretože cenové tlaky v ekonomike zostávajú.

Finančné trhy čakajú, že ECB tento rok zníži základnú sadzbu o 1,25 percentuálneho bodu. Prvé zníženie podľa nich príde v apríli alebo v júni, pričom k zníženiu sadzieb ECB podľa nich pristúpi celkom päťkrát. Okrem narastajúcej porovnávacej základne súvisiacej s energiami pokračuje celková inflácia v klesajúcom trende.  Minulé zvýšenia úrokových sadzieb sa stále silne prenášajú do podmienok financovania. Takto prísne podmienky financovania tlmia dopyt, čo pomáha stláčať infláciu. Portfólio APP (program nákupu aktív) naďalej klesá merateľným a predvídateľným tempom, pretože ECB už nereinvestuje splátky istiny zo splatných cenných papierov. Ekonomika Eurozóny v minulom treťom štvrťroku oproti predchádzajúcim trom mesiacom klesla o 0,1%, v medziročnom porovnaní sa HDP nezmenil. Ekonomika celej Európskej únie stagnovala medzikvartálne aj medziročne.

Róbert Bučič

Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.