# investujte na fin trhoch  11. 10. 2021

Centrálne banky v boji s infláciou prehrávajú

inflacia

Energetická kríza sa stále viac odzrkadľuje na vývoji celosvetovej ekonomiky, a vyššie ceny za energie sa postupne pretavujú do vyšších cien ostatných statkov. Ak ešte nedávno si centrálni bankári mysleli, že zvyšovanie cien naprieč ekonomikou bude iba krátkodobý fenomén, tak minulý týždeň finančné trhy začali vážne prehodnocovať túto hypotézu.

V Európe, kde nedostatok plynu začína byť akútny problém sa ceny túto stredu vyšplhali na rekordných 155 EUR za megawatt hodinu. To je viac ako 8-násobok oproti tomu, kde sa ceny obchodovali na začiatku tohto roka. Za súčasnou situáciou stojí zvýšený dopyt po plyne a na druhej strane obmedzená ponuka, ktorá nestačí navyšovať súčasné kapacity.

Dlhopisové trhy na rast inflačných očakávaní zareagovali nárastom výnosov. Výnos na americkom 10-ročnom štátnom dlhopise dosiahol 4-mesačné maximum a dostal sa na úroveň 1,6%. Podobne reagovali aj štátne dlhopisy Nemecka a Veľkej Británie.

Pre mnohých ekonómov začína súčasná situácia pripomínať sedemdesiate roky, keď v dôsledku ropných šokov masívne narástla inflácia. V tom čase inflácia v USA vzrástla z 1% na 12% v priebehu 10 rokov. Jej rast sa skončil až v roku 1980, keď atakovala 15%. V prípade, že súčasná situácia bude pretrvávať dlhšiu dobu, centrálne banky sa budú musieť rozhodnúť pre menšie zlo. Buď budú musieť rýchlejšie zvýšiť úrokové sadzby ako je momentálne očakávane, alebo ponechajú rast inflácie bez väčších zmien. Prvá voľba môže viesť k výraznému prepadu na finančných trhoch a neskôr aj k recesii. Druhá voľba môže viesť k stagflácií, čo je nízky ekonomický rast pri vysokej inflácií. Ani jedna voľba nie je ideálna. Nasledujúce mesiace budú rozhodujúce v tom akou cestou sa centrálne banky vydajú, avšak čas na správne nastavenie monetárnej politiky sa skracuje.

Roman Vitásek, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.