# investujte na fin trhoch  15. 3. 2021

Zmena trhového sentimentu

Zatiaľ čo svetová ekonomika sa pomaly ale isto spamätáva z dopadov pandémie, na finančných trhoch sa prejavuje klasická zmena investičnej paradigmy. Sektorová rotácia, zmena trhových faktorov, ako aj návrat investorov ku klasickým metrikám ako sú dosahovaný zisk, poprípade valuácia spoločností, budú pravdepodobne charakteristické po zvyšok roku 2021. Tento jav je najlepšie vidno na hodnotových akciách, ktoré pomaly ale isto začínajú rásť na cene, zatiaľ čo víťazi posledného cyklu, najmä technologické firmy začínajú zaostávať. A výkonnosti jednotlivých akciových indexov potvrdzujú daný vývoj. Technologický index NASDAQ si od začiatku roka pripísal 2,1% zhodnotenie, naproti tomu index Dow Jones, primárne zameraný na reálnu ekonomiku, od začiatku roka stúpol o 6,5%. Pre porovnanie, široko zameraný akciový index SP500, dosiahol v tomto týždni rekordnú úroveň 3,940 bodov, čo predstavuje takmer 5%-ný nárast od začiatku roku. Sektorovo je súčasný vývoj výhodný hlavne pre banky, energetické spoločnosti a spoločnosti zamerané na bežnú spotrebu.

Hlavný faktor za spomínanými zmenami sú lepšie vyhliadky americkej ekonomiky ako aj dlho ohlasované schválenie masívneho fiškálneho stimulu vo výške 1,9 bilióna dolárov. Pozitívne očakávania sa pretavujú do vyšších inflačných očakávaní a následne do vyšších výnosov na štátnych dlhopisoch, ktoré sú pozitívne korelované s vývojom ekonomiky. K piatku 12. marca výnos do splatnosti na amerických štátnych 10-ročných dlhopisoch dosiahol hladinu 1,63%, čo je najvyššie za posledných 12 mesiacov a podľa očakávaní sa dá predpokladať, že tento trend bude pokračovať aj naďalej.

Pre akcie ako také je to zmiešaná správa. Vyššia spotreba sa prejaví do vyšších ziskov jednotlivých spoločností, čo je pozitívne znamenie. Na druhú stranu, tieto zisky budú diskontované vyššou sadzbou, čo sa prejaví do nižšej súčasnej hodnoty. Otázka znie, čo to znamená pre bežného investora?  Bežný investor by mal mať na pamäti, že to čo fungovalo minulý rok, nemusí a pravdepodobne ani nebude fungovať tento rok. Uplynulý týždeň ukázal, že technologické spoločnosti tak ako dokážu ísť rýchlo hore, dokážu ísť ešte rýchlejšie dole a naopak zabudnuté akcie dokážu opäť zažiariť. Tým sa jeden cyklus uzatvára a začína opäť nový.

Roman Vitásek, CFA

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.