# investujte na fin trhoch  2. 5. 2023

Ďalšia obeť medzi americkými bankami

Marcová sága s oslabenými americkými bankami má svoje pokračovanie. Po páde Silicon Valey Bank (SVB) a Signature Bank, tento víkend skončila ešte väčšia First Republic Bank (FRC), ktorá donedávna patrila medzi 20 najväčších amerických bánk. Pád FRC je druhý najväčší v amerických dejinách. Prvenstvo si stále drží krach Washington Mutual z roku 2008.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Problémy FRC sa začali minulý rok, keď americký FED začal prudko zvyšovať úrokové sadzby v snahe dostať pod kontrolu vysokú infláciu. FRC patrila medzi banky, ktoré obsluhovali afluentnú klientelu a poskytovali svojim klientom vysoké hypotéky. Z kreditného hľadiska išlo o nízko rizikový business model, keďže bonitní klienti väčšinou svoje hypotéky splatia a nespôsobia tak banke straty. Problém však nastal na strane záväzkov, keďže FRC tieto hypotéky financovala z klientskych depozít. Kým boli sadzby stabilné, depozitá sa do banky vďaka výbornému proklientskemu servisu valili veľmi ľahko a vo veľkých objemoch. Vysoké sadzby, ktoré pre trh nastavil FED, tento business model narušili. Nielenže časť depozít začala z banky vytekať do lepšie úročených alternatív, ale vyššie sadzby precenili aj úverové portfólio smerom nadol a prakticky vymazali bankový kapitál, ktorý slúži ako vankúš na krytie prípadných strát. Problémy FRC sa znásobili po krachu SVB, keď veľká časť prevažne nepoistených depozít hľadala útočisko v najbezpečnejších amerických bankách. Podľa zverejnených údajov stratila FRC v priebehu pár dní viac ako 100 miliárd USD v depozitách. Túto likviditnú dieru a ani dôveru vo FRC nezaplátala ani koordinovaná akcia najväčších bánk, ktoré do FRC vložili 30 miliárd USD.

Akcie First Republic Bank stratili tento rok viac ako 95% svojej hodnoty. Tento víkend kontrolu nad bankou prevzal FDIC a po 48-hodinovom kole rozhovorov s potenciálnymi záujemcami predal FRC najväčšej americkej banke JPMorgan. Najväčšia americká banka sa tak stane ešte väčšou. JPMorgan preberie pod seba väčšinu aktív – hlavne hypotekárne portfólio v hodnote viac ako 173 miliárd USD a cenné papiere za 30 miliárd USD a rovnako aj všetky depozitá v hodnote 92 miliárd USD. Podriadené dlhopisy, prioritné akcie a ani akcie nie sú súčasťou obchodu a stali sa prakticky bezcennými.

Takto teda končí First Republic Bank, súčasť indexu S&P500 a donedávna podľa niektorých relatívnych valuačných kritérií (napríklad PE) hodnotnejšia banka ako JPMorgan a Bank of America.

Michal Ďurica

Michal Ďurica
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.