# investujte na fin trhoch  22. 3. 2021

Driemajúca inflácia

Po dlhých mesiacoch prakticky nerušených rastov cien amerických akcií sa vracia na trh zabudnutá volatilita. Viacerí investori si asi už aj odvykli, že akcie nemusia len rásť. Ceny akcií technologických miláčikov ale aj spoločností, ktoré pri svojom podnikaní nejako zabúdajú zarábať a iba pália hotovosť a sľubujú zisky až v ďalekej budúcnosti, sa v posledných týždňoch dostávajú pod tlak.

Zatiaľ nepozorujeme dlhodobejšie prepady. Dni s prevládajúcou výpredajovou náladou striedajú rastové dni, kedy sa poklesy stále dokupujú – tzv. „buy the dip“ správanie. Je však evidentné, že akcie spoločností vo všeobecnosti nie sú lacné a aj mierne zhoršenie podmienok vyvoláva predajný tlak.

Hlavným zdrojom nervozity je inflácia. Nie tá aktuálna, ale inflácia, ktorá môže nebadane prísť a donútiť FED stlačiť brzdový pedál a zvýšením sadzieb zabrzdiť rastúcu ekonomiku. Spomalené hospodárstvo automaticky implikuje nižší dopyt, zvýšenú nezamestnanosť, nárast bankrotov a klesajúce zisky spoločností. Keďže ceny akcií reflektujú očakávania budúcnosti a nie minulosť, akákoľvek zmena vo vnímaní takej dôležitej veličiny akou je inflácia, prirodzene ovplyvňuje aktuálne valuácie spoločností. Ak k tomu pridáme vyhlásenia centrálnej banky, že rastúca inflácia bude veľmi krátkodobá a FED žiadnym spôsobom nebude meniť uvoľnenú monetárnu politiku, kým americká ekonomika nedosiahne plnú zamestnanosť, nemôžeme sa čudovať, že obchodovanie s akciami pripomína hojdačku. Zvýšená inflácia naozaj môže byť len krátkodobá. Ale následky rokov nafukovania bilancie FEDu, aktuálne schválených fiškálnych stimulov a obrovských deficitov, ktoré produkuje americká vláda a americká ekonomika (obchodný deficit), môžu naratív o krátkodobej inflácii rýchlo nahradiť.

Ak môžem situáciu zjednodušiť, pred nami sú teda tri možné scenáre.

Prvým je len krátkodobé zvýšenie inflácie, presne ako hlása FED. V tomto prípade sa nič nemení a karavána ide ďalej. Stále by sa malo dariť akciám, aj keď očakávané výnosy v nasledujúcich rokoch budú vo všeobecnosti nízke. Americké dlhopisy pred sebou nemajú svetlú budúcnosť, keďže krátkodobé aj dlhodobé (nominálne aj reálne) výnosy sú nízke a nemajú kam klesať. Skôr naopak. Kúpyschopnosť cashu (hotovosti) samozrejme zlikviduje inflácia.

Druhý scenár nám môže priniesť vyššiu infláciu dlhodobejšieho charakteru, ktorú FED bude musieť riešiť pritiahnutím menovej politiky. Akcie budú reagovať krátkodobo prepadmi. Americké dlhopisy taktiež nemajú pred sebou svetlú budúcnosť. Kúpyschopnosť cashu zlikviduje inflácia.

Tretí scenár, aj keď zatiaľ veľmi málo pravdepodobný, hovorí o tom, že FED extrémne podcenil možné inflačné tlaky a inflácia sa rozbehne naplno. FED bude musieť reagovať extrémne a také budú aj dopady na ekonomiku. Akcie si to krátkodobo odtrpia. Americké dlhopisy nemajú pred sebou svetlú budúcnosť. Kúpyschopnosť cashu samozrejme zlikviduje inflácia.

Ak si to zosumarizujeme, držanie cashu a amerických dlhopisov nedáva zmysel. Odtiaľ hrozia dlhodobé straty. Jedinou odpoveďou je diverzifikácia medzi akciové investície a reálne aktíva, ktoré poskytujú ochranu pred infláciou. Akcie predstavujú vlastníctvo konkrétnych spoločností. Ak veríme, že ekonomike sa v dlhodobom horizonte bude dariť, rovnako sa bude dariť aj akciám. Aj napriek tomu, že v krátkodobom horizonte môžeme čeliť prepadom a zvýšenej volatilite, dlhodobú atraktivitu akciových investícií to nijako neovplyvňuje. Práve naopak, ak eufóriu na trhoch vystrieda strach, vytvára to neopakovateľné príležitosti na nákup.

Mgr. Michal Ďurica, CFA

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.