# investujte na fin trhoch  30. 10. 2023

Európska centrálna banka ponecháva sadzby bez zmeny

Euro-ECB

Európska centrálna banka sa na svojom štvrtkovom zasadnutí rozhodla ponechať úrokové sadzby na aktuálnej úrovni. Kým depozitná sadzba pre banky bude aj naďalej na úrovni 4%, tak sadzba, za ktorú si komerčné banky požičiavajú peniaze od centrálnej banky cez noc, zostáva 4,75%.

Aj keď ponechať sadzby na aktuálnej úrovni nebolo pre trh prekvapením, medzi investormi stále nepanuje zhoda, či uťahovanie monetárnej politiky by malo pokračovať alebo nie. Doteraz nevídané tempo zvyšovania sadzieb v priebehu posledných 12 mesiacov zanechalo výrazné stopy na európskej ekonomike. Tá sa s najväčšou pravdepodobnosťou dostane do recesie v nasledujúcich mesiacoch.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

PMI index Eurozóny, alebo index manažérskych nákupov, sa dostal tento mesiac na trojročné minimum s hodnotou 46,5, pričom hodnota pod 50 znamená kontrakciu ekonomiky. PMI index je pozorne sledovaný index zohľadňujúci ekonomické trendy vo výrobe a pri obstarávaní služieb.

Európska ekonomika už dlhodobo musí čeliť viacerým negatívnym trendom. Či už sa jedná o vojnu na Ukrajine, vysoké ceny energií, tlaky na dodávateľské reťazce alebo geopolitickú neistotu, všetky faktory vplývajú negatívne na cenovú úroveň, ktorú sa následne Európska centrálna banka snaží potlačiť alebo zmierniť. Väčšina spomenutých problémov je dlhodobých, a preto sa nedá očakávať, že by sa v krátkej dobe tieto problémy mohli vyriešiť.  Prezidentka európskej centrálnej banky, Christina Lagarde, sa vyjadrila, že aj keď sadzby zostávajú zatiaľ nemenné, tak ich možný opätovný rast nie je vylúčený. Na druhej strane jasne informovala, že akýkoľvek pokles sadzieb by bol v súčasnej situácií predčasný. Európske stanovisko je v zhode so smerom ostatných centrálnych bánk, či už americkej alebo britskej, ktoré sa rovnako rozhodli stabilizovať sadzby na súčasných úrovniach.

Finančný trh aktuálne počíta s alternatívou vyšších sadzieb po dlhšiu dobu a tohto týždňové stanovisko ECB túto hypotézu iba potvrdilo. Ekonomická neistota v Európe sa odzrkadľuje aj na slabej spoločnej európskej mene. Aktuálne sa Euro obchoduje voči americkému doláru pri kurze 1,054. Kým slabšia mena môže v dobrých časoch fungovať ako ekonomický katalyzátor, tak v horších časoch pôsobí pro-inflačne, čím celú situáciu iba zhoršuje.

Európska centrálna banka stojí pred neľahkou situáciou. Na jednej strane sa musí zameriavať na svoj hlavný cieľ, ktorým je cenová stabilita Eurozóny a na druhej strane nesmie svojou politikou zhoršovať už aj tak veľmi krehké ekonomické prostredie Eurozóny. Nájsť tú správnu rovnováhu bude pre Európsku centrálnu banku v nasledujúcich mesiacoch neľahké riešenie.

Roman Vitásek

Roman Vitásek
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.