# investujte na fin trhoch  26. 7. 2021

EÚ bojuje s klimatickou zmenou

EÚ sa púšťa do extrémne náročného ale potrebného zápasu o budúcnosť klímy. V porovnaní s ostatnými významnými ekonomickými celkami je Európa v boji s klimatickou zmenou vo svojich krokoch najďalej. Tento týždeň zverejnila Európska Komisia plán, ako sa k uhlíkovej neutralite do roku 2050 dostať. Táto cesta bude náročná a drahá. Ale je nevyhnutná. Na dosiahnutie uhlíkovej neutrality budú potrebné technológie, ktoré buď ešte neboli vyvinuté alebo sa nachádzajú len v počiatočných štádiách výskumu a k širokej aplikácii majú ešte veľmi ďaleko. Plán zverejnený EK však vytyčuje cestu, ako sa k uhlíkovej neutralite dostať. Prvý cieľ na tejto ceste je redukcia emisií skleníkových plynov do roku 2030 o 55 % oproti hodnotám z roku 1990. Plán zahŕňa obchodovanie s uhlíkovými emisiami, výrobu čistejšej elektrickej energie, ekologickejšiu dopravu, efektívnejšie budovy a zelenší priemysel.

Najväčší efekt prinesie reforma európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS), ktorý by sa podľa návrhu EK mal rozšíriť o nové sektory, ktoré boli doteraz z povinnosti kupovať si emisné povolenky vyňaté. Rovnako by sa mali sprísniť limity a zavedie sa aj tzv. uhlíková prirážka na hranici. Cieľom tejto prirážky je ochrániť náš priemysel a zabrániť lacnejším importom zkrajín, ktoré nebudú mať podobne prísne emisné štandardy ako EÚ.

Energetický sektor nečaká až taká fundamentálna zmena. EÚ sa totiž už niekoľko rokov snaží svojou politikou podporiť obnoviteľné zdroje výroby energie na úkor fosílnych palív ako uhlie. Veľký dôraz sa bude aj naďalej upierať na investície do solárnych a veterných elektrární (on-shore aj off-shore) a postupného vytláčania uhlia, ale aj zemného plynu z energetického mixu EÚ.

Zmeny v doprave zasiahnu hlavne spaľovacie motory. Podľa plánu EÚ sa po roku 2035 už nebudú predávať nové autá produkujúce emisie skleníkových plynov. Na túto zmenu sa však už posledné roky pripravujú skoro všetky automobilky a investujú do vývoja a aplikácie nových technológií.

Veľká časť reformy sa bude týkať aj energetickej efektivite budov. Podľa odhadov je viac ako 75% budov v EÚ neefektívnych amenej ako 25 % energie používanej na kúrenie a chladenie pochádza z obnoviteľných zdrojov.

Poslednú skupinu tvorí európsky priemysel a hlavne odvetvia ako výroba ocele, cementu, hliníka a priemyselných hnojív. Napríklad výroba cementu bude extrémne náročná na dekarbonizáciu, keďže emisie CO2 sú vedľajší produkt chemickej reakcie pri výrobe a bez inovácií riešiacich zachytávanie a uskladňovanie oxidu uhlíka to bude extrémne náročné.

Zverejnený dokument je len plán návrhu cesty k uhlíkovej neutralite EÚ, ktorý musí schváliť Európsky Parlament a jednotlivé členské štáty. Je pravdepodobné, že najväčší producenti emisií v EÚ sa budú snažiť navrhnuté opatrenia zmierniť alebo úplne odmietnuť. Nech už bude výsledok akýkoľvek, ide o veľmi dôležitý dokument, ktorý vytyčuje rámec boja s klimatickou zmenou.

Ak EÚ bude na tejto ceste jediná, svet určite nezastaví zmenu klímy. Dôležitá bude celosvetová kooperácia a podpora inovácií naprieč spektrom. Je veľmi pozitívne, že svoj vlastný plán s uhlíkovou neutralitou v roku 2060 pripravuje aj Čína ako najväčší producent skleníkových plynov. A veľké očakávania sú aj od prezidenta Bidena, ktorý USA opäť pripojil k Parížskej dohode.

Mgr. Michal Ďurica, CFA

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.