# investujte na fin trhoch  20. 12. 2021

India – nové bojisko na poli Fintech platforiem

Rok 2021 bol rokom uvedenia mnohých významných burzových debutov na poli Fintechov. Pôvodne sa očakávali 3 veľké mená, ktoré mali do veľkej miery zmeniť fungovanie často rigidného bankového prostredia. Jednalo sa o čínsky Ant Financial, brazílsky Nu Holdings a indický Paytm.

Po politických tlakoch zo strany čínskej komunistickej strany nastal odklad uvedenia na trh pri platforme Ant Financial. Zvyšné dve platformy Paytm a Nu Holdings zažili svoj debut v novembri a decembri tohto roka. Obidve investície majú spoločného menovateľa, ktorým je Warren Buffet. Legendárny investor stavil na veľkosť trhov, ktoré ponúkajú veľký potenciál budúceho zhodnotenia.

Za zmienku stojí predovšetkým indický trh. Podľa odhadov Svetovej banky, menej ako 10% indickej populácie má vytvorený bankový účet. Napriek tomu, veľká časť populácie vlastní mobilný telefón. Nová platforma od spoločnosti Paytm umožňuje využívať mobil na platby prostredníctvom QR kódu, požiadať o úver, alebo prevádzať peniaze z jedného užívateľského účtu na druhý. Tým sa do veľkej miery vytráca využívanie hotovosti z každodenného života. Centrálna banka si uvedomuje výhody digitálneho prostredia, a preto nastavila systém, v ktorom do piatich rokov príde k zlúčeniu bankových a platobných systémov v jeden ucelený systém. Aj keď celková veľkosť trhu sa dá len ťažko kvantifikovať, jedná sa o trh, ktorý bude využívať 1,4 miliardová populácia a to už stojí za povšimnutie.

O indický trh prejavili záujem už viaceré spoločnosti, ktoré sa snažia etablovať na domácom trhu. Jedná sa o Walmart, Amazon alebo Google. Tí sa cez rôzne lokálne partnerstvá snažia ponúkať finančné produkty od úverov, investovania až po poistenie.

Ako to už v investovaní býva, veľký trh prináša veľké príležitosti a tie zase prinášajú veľkú konkurenciu. Indický trh Fintech startup-ov nebude výnimkou.

Roman Vitásek, CFA

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.