# investujte na fin trhoch  12. 4. 2021

Marec očami portfólio manažéra

Akciové trhy sa v marci niesli v pozitívnej nálade čo sa prejavilo na raste hlavných akciových indexov takmer po celom svete. O niečo lepšie sa darilo americkým indexom oproti európskym, naopak značne zaostávali ázijské trhy, ktoré ťažili z pozitívnej nálady iba okrajovo (SP500: +5,7 %, EuroStoxx50: +5 %, CSI300: +1,3 %).

Hlavným faktorom za spomenutými výnosmi bolo potvrdenie stanoviska americkej centrálnej banky, že monetárna politika zostáva naďalej uvoľnená. Okrem toho na obidvoch stranách Atlantiku prevláda presvedčenie, že po uvoľnení opatrení sa odložené úspory nadobudnuté počas pandémie premietnu do vyššej spotreby a zároveň vyššia inflácia v podobe vyšších cien statkov bude po istú dobu tolerovaná centrálnymi bankami. Všetky zo spomenutých faktorov, pôsobia priaznivo na budúce zisky spoločnosti, čo má pozitívny vplyv na akcie ako také.

Zatiaľ čo akciové indexy sa niesli na pozitívnej vlne, tak medzi jednotlivými akciami prevládala naďalej dichotómia, ktorá začala začiatkom februára a pokračovala v marci. Kým v priebehu minulého roku nebola žiadna cena dosť vysoká pri mnohých technologických tituloch, tak v priebehu tohto roka investori o tieto akcie nejavia žiadny záujem. Najlepšie to vystihuje 14 dňový RSI index, ktorý pri mnohých tituloch ukazuje hodnoty pod 50, v niektorých prípadoch pod 40, čo symbolizuje slabý dopyt. Ako príklad môžeme uviesť TESLU, ktorá od začiatku roka stratila 3 %, poprípade Apple, ktorý odpísal takmer 2 %.

Na dlhopisových trhoch nastal po dlhšej dobe pokoj. Obavy z nárastu výnosov na štátnych dlhopisoch sa v marci stabilizovali, čomu do značnej miery prispeli aj pozitívne výroky z ECB a amerického FEDu. Nateraz sa 10 ročný americký štátny dlhopis obchoduje s výnosom na úrovni 1,7 %, zatiaľ čo nemecký štátny dlhopis s negatívnym výnosom -0,3 %. Negatívny výnos na nemeckom štátnom dlhopise nie je veľmi atraktívny ale keď zoberieme do úvahy, že ešte začiatkom roka bol výnos na úrovni -0,6 %, tak pre mnohé fondy sa súčasný výnos môže javiť ako výhodný obchod.

Roman Vitásek, CFA

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.