# investujte na fin trhoch  13. 2. 2023

Novoročná rally na konci s dychom

Uplynulý týždeň zobral akciám vietor z plachiet a utlmil optimizmus, ktorý panoval na finančných trhoch prakticky od začiatku roka. Obchodníci na trhoch si uvedomili, že inflácia, aj keď postupne klesá, je stále prítomná a centrálne banky svoj boj ešte nevyhrali. Americký index S&P500 odpísal 1,1%, DJIA -0,17% a Nasdaq -2,41%. Európa vyzerala podobne, keď paneurópsky index STOXX600 stratil -0,63% a FTSE250 -2,74%. Čínske indexy HangSeng a CSI300 sa tiež pohybovali v červenom, keď stratili -2,17% a -0,9%.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Finančné trhy vyhodnocujú a snažia sa stráviť udalosti posledných dvoch týždňov, keď americký FED zdvihol úrokové sadzby o ďalších 25 bodov na 4,5-4,75%. Hlavným hýbateľom však bol americký trh práce. Posledný report NFP (nonfarm payrolls) výrazne prekonal trhový konsenzus – v januári sa vytvorilo až 517 tisíc nových pracovných miest. Silný trh práce totiž môže snahu americkej centrálnej banky utlmiť infláciu výrazne skomplikovať a je pravdepodobné, že budú potrebné vyššie sadzby po dlhšiu dobu, aby sa inflácia dostala na želateľné úrovne okolo 2%. Toto zistenie je v príkrom kontraste s očakávaním tej časti trhu, ktorá si už predstavovala sekanie úrokových mier v druhej polovici roku.

O situácii na americkom akciovom trhu nepriamo vypovedá aj pohyb kapitálu v amerických podielových fondoch a ETF. Podľa údajov spoločnosti Refinitv Lipper odišlo z týchto fondov za prvých 6 týždňov 2023 v čistom už 31 miliárd USD. Najviac od začiatku roku 2016. Naopak pozitívne prítoky vidieť vo fondoch investujúcich do medzinárodných akcií a hlavne dlhopisov. Investori vidia lepšie príležitosti na zhodnotenie kapitálu v iných aktívach ako americké akcie. Na pokračovanie rally v akciách sú potrebné prítoky nového kapitálu do amerických akcií. 6 týždňov je samozrejme krátka doba na vytváranie finálnych záverov, ale minimálne získavame náhľad do sentimentu v jednej časti investorského spektra. Preto je namieste byť opatrný a pristupovať obozretne k investíciám do akciových miláčikov medzi retailovými investormi, akými sú nepochybne Tesla (+60% od začiatku roka), Carvana (+129% od začiatku roka), Coinbase (+61%) alebo Bitcoin (+33%).

Aj v neistom období je vhodné investovať. Ale o to viac treba mať na zreteli dlhodobý aspekt investovania a nenaháňať krátkodobé zisky kupovaním akcií firiem s neprimeranou valuáciou len kvôli tomu, že práve teraz rastú. Pre investorov s kratším investičným horizontom alebo odporom k väčšej volatilite ponúka teraz dlhopisový trh opäť atraktívne zhodnotenie po rokoch živorenia v prostredí záporných úrokových mier.

Michal Ďurica

Michal Ďurica
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.