# investujte na fin trhoch  4. 3. 2024

Odpíšeme si tento rok prvú americkú banku?

americká banka

Začiatkom februára som v komentári písal o banke New York Community Bancorp (NYCB) ako o ďalšej americkej regionálne banke, ktorej akcie stratili pôdu pod nohami po tom, ako priznala problémy v portfóliu úverov komerčných nehnuteľností. Akcie tejto banky stratili v priebehu pár dní na začiatku februára viac ako 60% svojej hodnoty. Po promptne zvolanom rozhovore s analytikmi, kde vedenie banky transparentne odpovedalo na otázky a zverejnení, že vrcholový manažment dokupoval akcie na týchto nízkych hodnotách, sa cena akcie mierne stabilizovala, aj keď na výrazne nižších hodnotách, na akých sa obchodovala pred pár mesiacmi. Nič však nenaznačovalo ďalšie volatilné dejstvo.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

To prišlo vo štvrtok po uzavretí trhov, keď banka zverejnila neočakávanú správu o konci dlhoročného CEO Thomasa Cangemiho, ktorý odstupuje po 27 rokoch z top pozície. Nahradí ho Alessandro DiNello, ktorý sa iba pred pár týždňami stal predsedom predstavenstva po zverejnení prvotných problémov. Dôvodom na okamžitý koniec starého CEO je problematická vnútorná kontrola a zlyhania v oblasti riadenia rizík, monitoringu a kontroly úverového portfólia. Banka okrem toho prijala rozhodnutie o odpísaní 2,4 miliardy dolárov z goodwillu, ktorý sa vzťahuje k minulým akvizíciám. Banka dokonca musela odložiť publikovanie koncoročných výsledkov o maximálne 15 dní, počas ktorých musí vyriešiť identifikované problémy.

Akcie banky padli počas piatkového obchodovania o viac ako 20% (v čase písania komentáru), čím prehĺbili tohtoročnú stratu na takmer 63%. NYCB však vo vyhlásení tvrdí, že tieto kroky nebudú mať žiadny vplyv na regulárny kapitál banky. A aj keď identifikované problémy sú závažné (stáli stoličku starého CEO), nebudú mať vplyv na vyššiu tvorbu opravných položiek voči problematickým úverom. Okrem toho má NYCB solídnu depozitnú bázu a silnú likviditnú pozíciu. Podnikanie v bankovníctve je v prvom rade založené na dôvere a strata dôvery klientov spojená s odlivom depozít dokáže banku položiť v priebehu niekoľkých dní. Preto je úplne pochopiteľné, že nový manažment banky sa snaží situáciu rýchlo upokojiť a až nasledujúce dni ukážu, či sa im to aj úspešne podarilo alebo si tento rok môžeme odpísať prvú americkú banku.

Michal Ďurica

Michal Ďurica
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.