# investujte na fin trhoch  4. 12. 2023

Pád impéria u susedov

René Benko. Hovorí niekomu niečo toto meno? Je to rakúsky podnikateľ a investor v sektore nehnuteľností, maloobchodu a médií. Založil Signa Holding, doteraz najväčšiu rakúsku súkromnú realitnú spoločnosť, ktorá mala svoje pôsobenie hlavne v západnej Európe a taktiež v Spojených štátoch amerických. Na vrchole slávy bola hodnota holdingu až 23 miliárd eur.  To sa zmenilo koncom minulého týždňa.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Insolventnosť spoločnosti Signa Holding, ktorú vlastnil Benko, je najväčším bankrotom v rakúskej ekonomickej histórii s celkovými záväzkami okolo 5 miliárd eur – pred spoločnosťou Alpine Bau (3,2 miliardy eur) a spoločnosťou Konsum (1,9 miliardy eur). Kolaps spoločnosti nasleduje po dvoch desaťročiach agresívneho rastu poháňaného rastúcimi hodnotami nehnuteľností a lacnou hotovosťou od bánk a investorov.

Viaceré domáce rakúske banky budú mať pravdepodobne nesplatené úvery v celkovej výške 2,2 miliardy eur. Na obchodnom súde vo Viedni sa v stredu začalo samo riadené reštrukturalizačné konanie spoločnosti. Osud veľkých dcérskych spoločností je nejasný. Rastúce úrokové sadzby a náklady na výstavbu, ako aj klesajúce precenenie nehnuteľností v regióne DACH (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko) vyvolali platobnú neschopnosť holdingu Signa.

Podľa štúdie investičnej banky J.P. Morgan dosahovali ku koncu roka 2022 dlhy len v dvoch najväčších – zatiaľ nesolventných – realitných dcérskych spoločnostiach Signa Prime Selection a Signa Development Selection spolu 13 miliárd eur. Z toho 7,7 miliardy eur tvorili úvery, z ktorých dobrá polovica bola čerpaná cez variabilné úrokové sadzby. Celá skupina Signa má neuhradené miliardové dlhy voči bankám, pričom iba v Rakúsku je to vraj okolo 2,2 miliardy eur, najviac s dcérskou spoločnosťou Unicredit Bank Austria a v sektore Raiffeisen. Podľa agentúry Reuters sa záväzok Raiffeisen Bank International (RBI) Signa odhaduje na približne 750 miliónov eur. Na nedávno konanom mimoriadnom valnom zhromaždení odhadla RBI svoj najväčší záväzok v sektore nehnuteľností na 755 miliónov eur.

Zástupca guvernéra rakúskej národnej banky (OeNB) Gottfried Haber nedávno na tlačovej konferencii povedal, že prípadné platobné neschopnosti v rámci Signa Group nebudú mať „výrazný vplyv na stabilitu finančného trhu ani na jednotlivé inštitúcie“. Guvernér OeNB Robert Holzmann tiež nedávno povedal, že expozíciu rakúskych bánk voči „chorľavej“ skupine Signa Group považuje za „stráviteľnú“.

Vzniknutú situáciu vnímame ako príklad preúverovaných štruktúr s vysokým podielom externého dlhu a nereflektovania rizikových faktorov. Pád Benkovho impéria sa ukazuje ako jedna z prvých viditeľných kríz v sektore s vysokou náročnosťou na kapitál a ukážkou podcenenia dopadov zvýšených úrokových nákladov. A podľa profesora Dobuscha z Univerzity v Innsbrucku nebude ani posledný.

Róbert Bučič

Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.