# investujte na fin trhoch  11. 3. 2024

Pôjdu pred letom úrokové sadzby dole?

Európska centrálna banka minulý štvrtok v súlade s očakávaním ponechala depozitnú sadzbu bez zmeny na úrovni 4,0 %. Dôležitá však bola komunikácia na tlačovej besede po zasadnutí. ECB komunikuje, že inflácia sa znižuje rýchlejšie, ako sa predpokladalo, čo potenciálne otvára cestu pre zníženie sadzieb. Najpravdepodobnejší termín pri pohľade na termíny zasadnutí je, že prvé zníženie úrokov nastane v júni. Banka má v tomto roku naplánované rozhodnutia o menovej politike na 11.apríla, 6.júna a 18.júla. Potom sa opäť stretne až 12. septembra.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

ECB drží od septembra minulého roka úroky na rekordných maximách a doteraz stále odmietala výzvy na znižovanie sadzieb. Argumentuje, že zatiaľ dáta jednoducho neumožňujú, aby šla centrálna banka sa sadzbami smerom dole. Hlavným problémom zostáva zakotvená jadrová inflácia, z podstatnej časti z dôvodu zrýchlenia mzdovej dynamiky. Nová prognóza predpokladá, že nominálne mzdy v Eurozóne porastú v tomto roku tempom 4,5 %, v budúcom roku potom 3,6 %. To je stále silná dynamika, ktorá je z pohľadu ECB dôvodom pre pochybnosti ohľadom sily a udržateľnosti dezinflačnej trajektórie.

Celkovo však nová prognóza vyznieva skôr neutrálne, a dokonca ďalej otvára dvere júnovému zníženiu sadzieb. Po prvé, výhľad na infláciu bol smerom nadol revidovaný viac, než sa čakalo. Celková inflácia by sa mala už v budúcom roku vrátiť na 2 % (pôvodne 2,1 %), ešte dôležitejšia je však revízia v prípade jadrovej zložky – tá by mala v roku 2025 klesnúť na 2,1 %. Revízie sa dočkal aj rast HDP. Podľa očakávaní bol mierne znížený odhad rastu pre tento rok (z 0,8 % na 0,6 %), v roku 2025 sa čaká rast HDP o 1,5 % a pre rok 2026 sa ráta s rastom 1,6 %. Najprv by ekonomický rast mala podporiť spotreba, neskôr aj investície. Kľúčovú úlohu avšak nakoniec zohrajú prichádzajúce dáta a tie by mohli posunúť začiatok prvého zníženia do druhej polovice roku 2024.

Róbert Bučič

Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.