# investujte na fin trhoch  9. 5. 2022

Poklesy na dlhopisových investíciach pokračujú

Dlhopisové investície majú za sebou obdobie nepretržitého rastu, ktorý trval takmer 40 rokov. Tak ako každá poriadna oslava má svoj koniec, tak aj rast cien dlhopisov je definitívne za nami.

Na začiatok si treba vysvetliť niekoľko základných faktov o dlhopisoch. Po prvé, ceny dlhopisov rastú vtedy keď úrokové sadzby klesajú, čo je aj hlavný dôvod prečo ceny dlhopisov uplynulých 40 rokov rástli. Dovtedy kým inflácia bola iba nepredstaviteľný pojem z minulosti, tak investovanie do dlhopisov bola jednoduchá záležitosť. Stačilo kúpiť dlhopis s dlhou splatnosťou a pozerať sa na to, ako pokles sadzieb preceňuje investíciu smerom nahor.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

S príchodom inflácie sa matematika výnosu podstatne mení s tým, že čím je vyššia inflácia, tým viac držiteľ dlhopisu stráca na budúcej kúpnej sile. Práve tento faktor v spojení s vývojom úrokových sadzieb je najviac zodpovedný za negatívne výnosy na dlhopisových investíciách v uplynulom období. Pre lepšiu predstavu, ak by investor investoval do slovenských štátnych dlhopisov na začiatku roka, tak k dnešnému dňu by stratil približne 8% na svojej investícií, pri českých dlhopisoch by strata predstavovala 7% a pri poľských dlhopisoch takmer 12%. V skutku vysoké straty na to, že by sa malo jednať o bezpečnú investíciu.

Druhý často zmieňovaný fakt je, že dlhopisy by mali fungovať ako ochrana pred negatívnymi výnosmi na akciových trhoch. Problém je, že tento vzťah je narušený, keď sa úrokové sadzby dostanú na nulovú hodnotu. Vtedy sú investori postavení pred dilemu, či budú nakupovať drahé akcie, alebo ešte drahšie dlhopisy. Ak nastane na trhu panika, ako tomu bolo keď vypukla pandémia, tak investori v strachu predávali aj akcie aj dlhopisy, čím sa stratila akákoľvek možnosť ochrániť kapitál pred prudkými poklesmi.

Po toľkých negatívnych informáciách existuje aj svetlo na konci tunela. Tým, že novo emitované dlhopisy budú lepšie odrážať súčasnú ekonomickú realitu v podobe vyšších úrokových sadzieb a inflácie, poskytnú možnosť investorom rolovať splatné dlhopisy do nových s vyšším výnosom. Na konci tohto procesu budú poklesy cien zastabilizované a vykompenzované výnosmi v podobe vyšších kupónov. Ako dlho bude tento ozdravný proces trvať je ťažko povedať. Situácia do ktorej sme sa dostali trvala necelých 40 rokov, tak len dúfajme že to bude kratšie.

Roman Vitásek, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

IAD Talks

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.