# investujte na fin trhoch  11. 1. 2021

Prehnaný optimizmus alebo čo sa môže pokaziť v roku 2021

Ak by sme mali zhrnúť výhľad na rok 2021 jedným pojmom, pravdepodobne by to bol: "opatrný optimizmus", ktorý najlepšie zohľadňuje súčasnú náladu na trhoch.

Optimizmus je vidno na valuácii jednotlivých akciových indexov, ktoré sa momentálne obchodujú najdrahšie za posledných 65 rokov. Na pripomenutie, aktuálne sa americký akciový index SP500 obchoduje za 30,5-násobok aktuálnych ziskov, čím prekonal aj neslávnu valuáciu z roku 2000, kedy sa akciový index obchodoval za 30-násobok ziskov.

Naopak, opatrnosť je vidno v zvýšenej volatilite na trhoch, a preto aj najmenšie zaváhanie v podobe horších správ môže znamenať okamžitý únik investorov k bezpečnejším aktívam, čo bude viesť k vypredávaniu akciových pozícií.

A teda na čo si treba dávať pozor v roku 2021?

Múdrosť davu

Široký konsenzus je momentálne nastavený tak, že akcie majú najhoršie za sebou a v roku 2021 nás bude čakať iba pokračujúci rast. Jednou vetou, ceny akcií momentálne zahŕňajú samé pozitíva a to je väčšinou čas, kedy treba zbystriť pozornosť. História nám dáva veľa príkladov, keď najväčšie sklamania na akciových trhoch prišli po obdobiach keď si všetci mysleli, že akcie môžu smerovať iba nahor.

Pokračovanie pandémie

S príchodom vakcíny sa očakáva, že koronavírus bude čoskoro potlačený a v priebehu nasledujúcich mesiacov nás čaká návrat dobežného života. Avšak vakcinácia celej populácie môže trvať relatívne dlhšie ako sa pôvodne očakávalo a akékoľvek prieťahy môžu negatívne vplývať na súčasné očakávania budúcich ziskov a následne aj cien, ktoré investori budú ochotní platiť za tieto nižšie zisky.

Príchod inflácie

Pre mnohých investorov je inflácia tak abstraktný pojem, že si ho musia vyhľadať v historických kronikách, aby zistili kedy sme naposledy mali infláciu nad 2%. Tento jav je spôsobený obrovským kvantitatívnym uvoľňovaním od centrálnych bánk za posledných12 rokov. Problém s infláciou je, že historicky inflácia prichádzala vtedy, keď bola najmenej očakávaná. Prekvapivá inflácia by mala za následok kompletné prehodnotenie nálady na akciových trhoch. Rastové akcie by zaznamenali enormný pokles a rovnako aj dlhopisy a cenné papiere s fixným výnosom. Naopak, začalo by sa dariť bankám a hodnotovým akciám, ktoré sú "podhodnotené" už takmer desať rokov.

Zmena menovej politiky centrálnych bánk

Na to, aby nastala panika na akciových trhoch nemusí ani dôjsť k zvyšovaniu úrokových sadzieb, ale bude stačiť, aby centrálne banky iba zmenili súčasnú rétoriku. Akciový trh počíta s tým, že súčasné nízke úrokové sadzby sa nebudú meniť nasledujúcich niekoľko rokov a akákoľvek zmena v tomto očakávaní môže byť pre investorov veľmi bolestivá. Pre pamätníkov, rok 2013 a takzvané: "Taper Tantrum", poprípade december 2018 sú dobrými príkladmi toho, čo sa môže stať, keď centrálni bankári vstanú z postele zlou nohou.

Roman Vitásek, CFA

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.