# investujte na fin trhoch  29. 3. 2021

Rozmach SPAC

Už od minulého roku mohli investori zaregistrovať novú skratku, z ktorej sa stal pomaly fenomén. SPAC = Special Purpose Acquisition Company, teda špeciálna akvizičná spoločnosť, je v podstate spoločnosť s tzv. bianko šekom založená investormi, ktorej jediným účelom je získavanie peňazí prostredníctvom IPO (Initial Public Offering = prvotná verejná ponuka) s cieľom získať inú spoločnosť (resp. jej podiel), ktorá doposiaľ nie je kótovaná na burze. K tomu na verejných trhoch získavajú peniaze od investorov. Takéto SPAC spoločnosti nevlastnia žiadne aktíva, nemajú žiadne komerčné prevádzky, nevyrábajú žiadne výrobky a nič nepredávajú. Podľa SEC (Komisia pre cenné papiere) sú v skutočnosti jedinými aktívami SPACu peniaze zhromaždené v rámci ich vlastného IPO. Akonáhle po uskutočnení IPO získa spoločnosť kapitál, tieto finančné prostriedky idú na úročený trustový účet, kým zakladatelia alebo manažérsky tím SPAC nenájdu súkromnú spoločnosť, ktorá sa chce stať verejnou prostredníctvom akvizície. Po dokončení akvizície (s hlasovaním akcionárov SPAC o schválení dohody) môžu investori SPAC vymeniť svoje akcie za akcie zlúčenej spoločnosti alebo vyplatiť svoje akcie SPAC, aby získali späť svoju pôvodnú investíciu plus úroky, ktoré sa nazbierali, kým boli tieto peniaze uložené na trustovom účte. Sponzori SPAC zvyčajne dostanú asi 20% podiel v konečnej zlúčenej spoločnosti. Investori, resp. manažérsky tím SPAC, však majú aj konečný termín, do ktorého musia nájsť vhodný obchod, zvyčajne do dvoch rokov od IPO. V opačnom prípade je SPAC zlikvidovaný a investori dostanú svoje peniaze späť s úrokmi.

Prečo sú SPAC zrazu také populárne?

SPAC existujú už tri dekády a často existovali ako posledná možnosť pre malé spoločnosti, ktoré by inak mali problém získať peniaze na kapitálovom trhu. Formát SPAC vytvoril David Nussbaum v roku 1993 v čase, keď boli v USA zakázané tieto spoločnosti s tzv.bianko šekom. Tento formát prešiel renesanciou a nie je to len vďaka dobrému marketingu. Od tej doby SEC sprísnila predpisy a postupy pre tieto podniky a ochrana investorov sa výrazne zlepšila. V poslednej dobe sa však stávajú čoraz rozšírenejším nástrojom kvôli extrémnej volatilite na trhu spôsobenej čiastočne globálnou pandémiou. Mnoho spoločností sa rozhodlo odložiť svoje IPO zo strachu, že trhová volatilita by mohla pokaziť ich verejný debut. Ale iní si vybrali alternatívnu cestu k IPO spojením so SPAC. Fúzia SPAC umožňuje spoločnosti dostať sa na burzu a získať prílev kapitálu rýchlejšie, ako by to bolo pri konvenčnom IPO, pretože akvizíciu SPAC je možné uzavrieť za pár mesiacov v porovnaní s „vyčerpávajúcim procesom“ procesu registrácie IPO u SEC, čo môže trvať až šesť mesiacov. S podporou veľkých inštitucionálnych investorov a iných podporovateľov je nepravdepodobné, že tento trend cez noc zmizne.

Riziká

Ako pri každej investícii, aj tu existujú potenciálne riziká a SPAC sa ničím nelíši. Pred investovaním je potrebné zvážiť rizikové oblasti:

1. Táto investícia je beh na dlhšiu trať. Ako sme už spomenuli, SPAC má až dva roky na nájdenie a zlúčenie s cieľovou spoločnosťou. Každý investor uvažujúci o SPAC musí byť pripravený čakať na návratnosť investície. Je ale bez záruk, že sa v tomto časovom rámci nájde vhodná cieľová spoločnosť. Investor sa tak môže ocitnúť zbytočne viazaný so svojou hotovosťou a následne môže prísť o ďalšie príležitosti.

2. Neviete, čo by ste mohli dostať. SPAC sú vytvárané bez ohľadu na ciele, takže ako investor si zaväzujete svoje prostriedky slepo bez akejkoľvek záruky, aké môžu byť výnosy.

3. Dôvera a reputácia. Investori sa spoliehajú na prítomnosť veľkých investorských mien. Ani toto však nemusí byť hneď záruka úspechu.

Takže na záver, investujte s obozretnosťou.

Ing. Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.