# investujte na fin trhoch  14. 12. 2020

Štyri najnebezpečnejšie slová

Momentálny optimizmus, dokonca až eufória na akciových trhoch v USA sa až nápadne podobá na veľmi nebezpečnú frázu: Tentokrát to bude iné. Ak by sme chceli dať súčasné výkonnosti akciových indexov do perspektívy, tak od začiatku roka si index SP500 pripísal 7,5% (výkonnosť je počítaná v eurách) a technologický index NASDAQ dokonca 31%. Dosiahnutá výkonnosť akciových indexov, ktorá je z historického hľadiska nadštandardná, bola dosiahnutá pri rekordne vysokej nezamestnanosti, utlmenom dopyte po službách a stále sa zhoršujúcej pandemickej situácií v USA ako aj iných častiach sveta.

Napriek spomenutým negatívam, investori naďalej zostávajú zainvestovaní v akciách, aj keď ich ocenenie sa približuje k hodnotám naposledy videným počas technologickej bubliny v roku 2000. Momentálne často sa opakujúca fráza: „tentokrát to bude iné“ je postavená na troch hlavných aspektoch. Prvý je postavený na predpoklade, že neexistuje žiadna iná alternatíva ako investícia do akcií. Tento predpoklad je čiastočne pravdivý, pretože vo svete, kde na štátnych a dokonca aj niektorých podnikových dlhopisoch zarobíte po zohľadnení inflácie negatívny výnos, vám veľa možností kam investovať nezostáva. Avšak práve tento predpoklad v sebe nesie zárodky budúcej krízy, lebo motivuje investorov extrapolovať minulé výnosy do budúcnosti, čím sa investori zákonite stávajú otrokmi vlastnej iracionality.

Druhý predpoklad sa týka predstavy, že na valuáciách pri nulových úrokových sadzbách nezáleží, lebo akékoľvek budúce peňažné toky budú diskontované nulou, a preto vysoké valuácie nie sú problém. Tento predpoklad je samozrejme chybný, pretože aj keď na valuáciách z krátkodobého hľadiska nie vždy záleží, tak z dlhodobého hľadiska na valuácií záleží vždy. Aj preto na súčasnom trhu nie je problém nájsť firmy, ktoré sa predávajú za 40 dokonca 50-násobokbudúcich výnosov napriek tomu, že z pohľadu fundamentov takéto ocenenie nedáva žiaden zmysel. Pre úplnosť objasnenia tohto predpokladu treba uviesť, že od roku 1950 vždy, keď sa ukazovateľ cena akcií/zisk akcií dostal za posledných 12 mesiacov nad úroveň 30, tak celkový ročný výnos nasledujúcich 10 rokov dosiahol menej ako 5%.Momentálne je spomenutý ukazovateľ na úrovni 29.

Tretí predpoklad súvisí s očakávaním, že s príchodom novej vakcíny sa ekonomická situácia dostane do normálu, čím sa dostaneme opäť do situácie spred marca 2020, kedy nezamestnanosť bola nízka, spotreba vysoká a zisky firiem každoročne rástli. Rovnako aj pri tomto očakávaní treba byť opatrný, lebo nenecháva veľa priestoru na možnosť, že ekonomická situácia sa aj po účinnej vakcinácií môže vyvíjať inak. Dáta z Ázie sú toho príkladom, kde aj pri minimálnych počtoch nových prípadov infekcie je turistický ruch stále na nižšej úrovni, ako tomu bolo pred vypuknutím pandémie.

Aj keď momentálne nič nenasvedčuje tomu, že by sa súčasná situácia mala v krátkodobom horizonte zmeniť, tak akciový trh ako aj správanie väčšiny investorov vysiela rôzne varovné signály. V roku 2008 generálny riaditeľ City Bank povedal legendárny výrok „pokiaľ hudba hrá, treba tancovať “ a v roku 2020 by sa patrilo dodať „ale netreba zabúdať, kde je únikový východ.“

Roman Vitásek, CFA

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.