# investujte na fin trhoch  1. 3. 2021

Valuácie technologických firiem pod tlakom

Ani uplynulý týždeň nepriniesol na akciové trhy vlnu pokoja. Úroky na amerických štátnych dlhopisoch aj naďalej rastú. 10-ročný benchmarkový výnos tento týždeň už na krátku chvíľu prekonal hranicu 1,5%, nad ktorú sa nepozrel od začiatku pandémie. Rastu úrokov nedokázalo zabrániť dokonca ani verejné ubezpečenie šéfa amerického FEDu, že centrálna banka zatiaľ ani len neuvažuje o uťahovaní menovej politiky a plánuje držať úroky na krátkom konci krivky na hodnotách blízkych k nule. FED neukončí intervenciu ani na dlhom konci krivky a aj naďalej bude pokračovať v kvantitatívnom uvoľňovaní, nákupom štátnych dlhopisov. Zotavujúca sa ekonomika, odvážne plány v očkovaní populácie a predpoklad zvýšeného dopytu po tovaroch a službách po uvoľnení opatrení, však spôsobujú rast v očakávanej inflácii. A vyššia inflácia zase ťahá úroky nahor.

Akcie technologických spoločností, ktoré majú za sebou neskutočný rast v posledných rokoch, sa stávajú obeťami zmien na výnosovej krivke. Optimistické scenáre o budúcom vývoji a dlhodobo klesajúce úrokové miery stáli za úspechom akcií technologických firiem. Aj keď technologické spoločnosti majú kvôli prebiehajúcim zmenám aj naďalej obrovský potenciál v raste tržieb a zvyšovaní svojho trhového podielu, rastúce diskontné sadzby poukazujú na krehké a v niektorých prípadoch na neudržateľné valuácie technologických firiem. Spoločnosti, ktoré profitovali z reštriktívnych opatrení v minulom roku, sa tak dostávajú do nemilosti časti investorov en bloc. Tí začínajú preferovať sektory, ktorým vyhovujú vyššie úrokové miery – ako napríklad banky.

Otázka rastúcej inflácie je na mieste. Odpoveď je však zložitejšia a návrat inflácie vôbec nemusí byť istý. Americká ekonomika má aj napriek evidentnému zlepšeniu ďaleko od plnej zamestnanosti. Oproti predkrízovým úrovniam je takmer 10 miliónov mimo trhu práce. Až návrat týchto ľudí späť môže podporiť dlhodobý rast cien cez tlak na rast miezd. Dovtedy môžu byť náznaky rastúcej inflácie nanajvýš krátkodobého charakteru.

Je potrebné však zdôrazniť, že valuácie akciových, ale aj dlhopisových trhov sú vysoké. Tento týždeň ukázal, že aj mierne zvýšenie úrokov dokáže spôsobiť výrazné denné prepady. Ekonomika je síce vo fáze zotavovania, ale nie všetky ceny akcií zohľadňujú ekonomickú realitu. A je možné, že ich hodnoty budú korigovať. A keď koriguje trh, padajú častokrát všetky akcie. Nielen tie predražené. Volatilita je prirodzenou súčasťou akciových trhov a prepady vytvárajú výhodné príležitosti na nákup. Naopak, keď akcie len rastú a každý sa na budúcnosť pozerá cez ružové okuliare, je na mieste byť veľmi opatrný.

Mgr. Michal Ďurica, CFA

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.