# investujte na fin trhoch  20. 9. 2021

Americký akciový trh na križovatke rastu

V piatok zaznamenal americký akciový index S&P 500 pokles 0,9% ako odpoveď na slabšie makroekonomické ukazovatele. Za negatívnymi dátami stojí predovšetkým slabší spotrebiteľský sentiment, nárast žiadosti o dávku v nezamestnanosti a tiež zvýšenie inflačných očakávaní na 4,7% v nasledujúcom roku. Finanční analytici čoraz častejšie tvrdia, že súčasné ekonomické prostredie môže viesť v krátkodobom horizonte k stagflácií, čo je rast inflácie a zároveň minimálny ekonomický rast, ako následok vysokej nezamestnanosti. V minulosti akýkoľvek pokles rastu v „západnom svete“ bol kompenzovaný rastom v Číne. Ale tentokrát má aj Čína svoje problémy s nadmerným dlhom a poklesom kúpyschopného dopytu. Ak sa negatívne očakávania naplnia, tak práve americký akciový trh s valuáciou blízko historických maxím môže zažiť značnú korekciu. Pre pripomenutie, index S&P 500 od začiatku roka vzrástol o 18%, čo je významne viac ako dlhodobý historický priemer.

Trhoví komentátori, ako už zvyčajne, pozerajú na reakciu americkej centrálnej banky. Tá sa od poslednej finančnej krízy vždy postavila na stranu investorov a dodala na trh dostatok likvidity na to, aby upokojila situáciu. Avšak zmeny na výnosovej krivke so štátnymi americkými dlhopismi symbolizujú, že investori si nie sú úplné istí ako sa tentokrát americká centrálna banka zachová. Vyrovnávanie výnosovej krivky, alebo rast výnosov na začiatku krivky a ich pokles na konci, funguje ako psychologický efekt na nedôveru investorov v dlhodobý rast ekonomiky. V piatok sa 10-ročný štátny americký dlhopis obchodoval s výnosom 1,369%.

Na trhu s komoditami je situácia veľmi podobná ako na akciových trhoch. Mnohé komodity sa obchodujú na svojich maximách, čo opäť tlačí na rast inflácie. Globálny benchmark na ropu, Brent Crude, sa obchoduje za viac ako 74 dolárov za barel. Rovnako aj skvapalnený plyn, LNG, je na svojich maximách, čo komplikuje situáciu naprieč celým priemyslom.

Roman Vitásek, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.