# investujte na fin trhoch  19. 7. 2021

Výpredaj čínskych aktív

Posledný týždeň priniesol pokračovanie v prepade mnohých čínskych aktív, predovšetkým akcií obchodovaných v USA. Zatiaľ čo ešte začiatkom tohto roka nebola žiadna cena dosť vysoká, ktorú investori boli ochotní zaplatiť za mnohé čínske technologické giganty, tak tento týždeň to vyzeralo na presný opak a žiadna cena nie je dosť nízka na to, aby prilákala záujem nových investorov. Ako príklad môžu poslúžiť dvaja najväčší technologickí giganti Alibaba a Tencent, ktorí od februára stratili viac ako 25% svojej hodnoty. Pri mnohých iných čínskych ADR (american depository receits) je tento prepad od začiatku roka ešte vyšší.

Za spomínanými prepadmi je okrem dlhodobo známych nejasností ohľadom regulácie auditu čínskych spoločnosti zo strany amerických úradov aj nový problém s kybernetickou bezpečnosťou, na ktorú tentokrát upozorňujú čínske regulačné úrady. Problém s kybernetickou bezpečnosťou čínskych technologických firiem vznikol po tom, ako najväčšia online taxi služba Didi Global (čínsky Uber) koncom júna upísala svoje akcie na burze v New Yorku. Podľa čínskej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť sa tak stalo bez ich predchádzajúceho súhlasu. Čínska strana poukazuje na možné bezpečnostné riziko získania citlivých informácii o vládnych agentúrach tretími stranami. Reakcia zo strany čínskych úradov nenechala na seba dlho čakať, čo viedlo k tomu že akákoľvek čínska technologická spoločnosť ktorá požiada o úpis svojich akcií v USA, musí najskôr získať povolenie agentúry pre kybernetickú bezpečnosť. To má za následok odklad nových úpisov akcií čínskymi spoločnosťami v USA a nárast nedôvery investorov v tieto firmy.

Celkovo sa čínske spoločnosti obchodované v USA dostávajú pod tlak americkej ako aj čínskej strany čo sa negatívne odzrkadľuje na ocenení týchto spoločnosti. Momentálne sa v USA takto obchoduje 248 čínskych spoločností s trhovou kapitalizáciou presahujúcou 2 bilióny dolárov. Akékoľvek razantné riešenie zo strany amerických regulačných úradov bude mať za následok obrovskú stratu amerických investorov. Naopak, tvrdé opatrenia z čínskej strany budú viesť k obmedzenému prístupu na americký kapitálový trh, čo bude mať negatívne dopady na technologický rozvoj Číny, hlavne preto lebo čínsky kapitálový trh nie je natoľko vyspelý ako ten americký. Napriek rivalite, ktorá vládne medzi oboma stranami, si obidve mocnosti uvedomujú svoju vzájomnú prepojenosť a potrebnosť.

Čínske spoločnosti, predovšetkým tie technologické, sa momentálne ocitli v oku hurikánu a ich ocenenia tomu zodpovedajú. Napríklad taká Alibaba sa momentálne obchoduje za 20-násobok budúcoročných ziskov, čo je viac ako 25% diskont oproti historickým hodnotám. Pre porovnanie index SP&500 sa obchoduje takmer za 30-násobok zisku.

Pre investorov, ktorí sú ochotní nekráčať slepo s davom sú práve toto príležitosti pri ktorých treba zvýšiť pozornosť.

Roman Vitásek, CFA

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.