# investujte s nami  17. 2. 2022

IAD Investments, a.s. vstupuje na trh doplnkového dôchodkového sporenia

Najstaršia slovenská správcovská spoločnosť IAD Investments, a.s. sa rozhodla rozšíriť svoje pôsobenie a vstúpiť ako akcionár do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti STABILITA d.d.s., a.s. nadobudnutím minoritného podielu v spoločnosti vo výške 44,69% od pôvodných akcionárov LOREA INVESTMENTS LIMITED, U. S. Steel Košice a Železiarne Podbrezová, čím vstúpila na trh doplnkového dôchodkového sporenia. Prevodom predchádzalo udelenie súhlasu s koncentráciou vydaným Protimonopolným úradom SR a predchádzajúceho súhlasu na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na spoločnosti vydaným Národnou Bankou Slovenska.

„V IAD Investments sme vybudovali portfólio silných produktov a svojim klientom ponúkame správu investícií v podielových fondoch, sporiace programy a individuálnu správu aktív. Predaj finančných produktov uskutočňujeme prostredníctvom siete finančných sprostredkovateľov a spoluprácou s významnými slovenskými a medzinárodnými finančnými inštitúciami. Sme presvedčení, že naše dlhoročné skúsenosti v oblasti riadenia investícií, vytvárania a správy podielových fondov a ich distribúcie prispejú k ďalšiemu rastu a rozvoju doplnkovej dôchodkovej spoločnosti“ hovorí Ing. Vladimír Bencz, predseda predstavenstva IAD Investments, a.s.

STABILITA d.d.s., a.s. spravuje doplnkové dôchodkové fondy v rámci tretieho dôchodkového piliera, ktoré sú vytvárané z príspevkov zamestnávateľov a z príspevkov účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia. Aktuálne spravuje pre takmer 130 tisíc klientov majetok vo výške presahujúcej 400 miliónov EUR v troch príspevkových a jednom výplatnom fonde a spolupracuje s viac ako 7 tisíc zamestnávateľmi. Spoločnosť oslavuje tento rok 25. výročie svojho založenia.

IAD Investments, správ. spol., a.s. je najstaršia slovenská správcovská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom kapitálovom trhu od roku 1991. V rámci svojho európskeho pôsobenia spravuje aktíva najmä na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku v hodnote viac ako 1,27 miliardy EUR. Aktuálne spravuje 14 podielových fondov a svojim investorom ponúka aj individuálnu správu aktív a sporiace programy. Medzi najviac oceňované podielové fondy odbornou a laickou verejnosťou patria Prvý realitný fond, Growth Opportunities a najstarší slovenský podielový fond 1.PF Slnko. IAD Investments, a.s. je súčasťou významnej investičnej skupiny Pro Partners Holding, a.s., ktorá pôsobí v najmä v sektoroch private equity, real-estate a financiách v krajinách strednej a východnej Európy.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.